Informace pro uchazeče o studium na naší škole

Milý ucha­ze­či,
vítej na webo­vých strán­kách naší střed­ní ško­ly. Nalez­neš zde vše, co potře­bu­ješ vědět, aby sis vybral ten správ­ný obor – obor, kte­rý tě bude bavit, obor, kte­rý je zají­ma­vý, a pře­de­vším obor, kte­rý ti zajis­tí prá­ci či umož­ní dal­ší stu­di­um na vyso­ké škole.

Infor­mač­ní cen­t­rum
Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká,
Haví­řov-Šum­bark,
pří­spěv­ko­vá organizace

Bea­ta Kubat­ko­vá
refe­rent­ka pro stu­di­um
tel.: 553 810 001
sekretariat@​ssph.​cz

Mgr. Simo­na Daňhel Sudac­ká
zástup­ky­ně ředi­te­le
tel.: 553 810 054
sudacka@​ssph.​cz

Skip to content