Podpora technických a řemeslných oborů v MsK

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Ope­rač­ní program: Inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní program
Čís­lo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010809
Název pro­jek­tu: Pod­po­ra tech­nic­kých a řeme­sl­ných obo­rů v Msk
Spe­ci­fic­ký cíl: vybu­do­vá­ní nové učeb­ny tech­nic­kých měře­ní, auto­ma­ti­za­ce a čís­li­co­vé tech­ni­ky a díl­ny pro výu­ku odbor­né­ho výcviku
Cel­ko­vé výda­je projektu: 33.400.000 Kč
Alo­ko­va­ná část­ka pro školu: 4.000.000 Kč
Role ško­ly: part­ner v pro­jek­tu Morav­sko­slez­ské­ho kraje

Na pro­jekt je posky­to­vá­na finanč­ní pod­po­ra z fon­dů Evrop­ské unie.

Cíl projektu

Cílem pro­jek­tu je moder­ni­zo­vat, zkva­lit­nit a zatrak­tiv­nit výu­ku sva­řo­vá­ní na střed­ních ško­lách zři­zo­va­ných Morav­sko­slez­ským kra­jem. Pro­jekt při­spě­je ke zlep­še­ní pod­mí­nek pro prak­tic­kou i teo­re­tic­kou výu­ku sva­řo­vá­ní stro­jí­ren­ských a řeme­sl­ných obo­rů žáku pěti střed­ních škol.

Výstupy projektu

V rám­ci pro­jek­tu dojde k vybudování/​modernizaci těch­to učeben:

Učebna technických měření (strojní)

Výstu­pem pro­jek­tu bude vybu­do­vá­ní učeb­ny tech­nic­kých měře­ní. Zde se žáci v rám­ci před­mě­tů tech­no­lo­gie, stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie, tech­nic­ká mecha­ni­ka a odbor­ný výcvik budou sezna­mo­vat s měře­ním dél­ko­vých roz­mě­rů, úhlo­vých roz­mě­rů, geo­me­t­ric­kých tva­rů, mecha­nic­kých vlast­nos­tí a fyzi­kál­ních veli­čin. Učeb­na bude vyba­ve­na didak­tic­ký­mi pomůc­ka­mi pro měře­ní dél­ko­vých roz­mě­rů (ana­lo­go­vé, digi­tál­ní), rovin­nos­ti a úhlů, pří­stro­je pro měře­ní tva­ru a polo­hy (1D, 2D, 3D), pří­stro­je pro měře­ní mecha­nic­kých a fyzi­kál­ních vlast­nos­tí a dal­ší didak­tic­ké pomůc­ky, náby­tek, IT a pre­zen­tač­ní technika.

Učebna automatizace a číslicové techniky

Stá­va­jí­cí učeb­na je vel­mi malá (býva­lý kabi­net) a tech­nic­ké vyba­ve­ní je morál­ně zasta­ra­lé. Výstu­pem pro­jek­tu bude nová učeb­na slou­ží­cí pro výu­ku čís­li­co­vé tech­ni­ky, řídí­cí a digi­tál­ní tech­ni­ky, elek­tro­tech­nic­kých měře­ní a auto­ma­ti­za­ce v rám­ci prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (odbor­ný výcvik, cvi­če­ní v rám­ci teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní). Učeb­na bude vyba­ve­na nábyt­kem, robo­tic­ký­mi sta­veb­ni­ce­mi, pro­gra­mo­va­tel­ný­mi auto­ma­ty (PLC), ICT tech­ni­kou, spe­ci­a­li­zo­va­ným SW a dal­ší­mi didak­tic­ký­mi pomůckami.

Dílna odborného výcviku

Stá­va­jí­cí učeb­na je tech­nic­ky zasta­ra­lá. Výstu­pem pro­jek­tu bude učeb­na slou­ží­cí pro výu­ku odbor­né­ho výcvi­ku a učeb­ní pra­xe. Zde bude nut­ná rekon­struk­ce stá­va­jí­cí učeb­ny a násled­né vyba­ve­ní učeb­ny nářa­dím, elek­tric­ký­mi pří­stro­ji a elek­tric­ký­mi stro­ji. Pře­po­klá­da­né vyba­ve­ní učeb­ny — dílen­ský náby­tek, vyba­ve­ní pra­co­višť pro stro­jí­ren­ský výcvik, vyba­ve­ní pra­co­višť elek­tro výcvik/​pro výu­ku svě­tel­ných a zásuv­ko­vých obvo­dů, ICT a pro­jek­ční tech­ni­ka atd.

Skip to content