Informace k přijímacímu řízení

Při­jí­ma­cí říze­ní je pro­ces, kte­rý se sklá­dá z podá­ní při­hláš­ky, při­jí­ma­cích zkou­šek (pou­ze u čtyř­le­tých matu­rit­ních obo­rů), zve­řej­ně­ní výsled­ků při­jí­ma­cích zkou­šek a ode­vzdá­ní Zápi­so­vé­ho líst­ku na ško­lu, na kte­rou ucha­zeč plá­nu­je nastou­pit. Po ode­vzdá­ní Zápi­so­vé­ho líst­ku je ucha­zeč ofi­ci­ál­ně středoškolákem.

Ško­la pro vyko­ná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky zajis­tí pro­voz­ní pod­mín­ky, kte­ré jsou nut­né pro spl­ně­ní všech plat­ných opat­ře­ní pro ochra­nu zdra­ví ucha­ze­čů a zaměst­nan­ců ško­ly a kte­ré vyplý­va­jí z meto­dic­ké­ho poky­nu MŠMT. Tato opat­ře­ní budou sou­čás­tí pozván­ky k jed­not­né při­jí­ma­cí zkoušce.

Při­hláš­ka ke stu­diuPDF | XLSX

Při­hláš­ka ke stu­diu (nástav­bo­vé stu­di­um) – PDF | XLSX

Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elek­to­tech­nik pro infor­mač­ní technologie Elek­tro­tech­ni­ka 26–41‑M/01
Elek­tro­tech­nik pro alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elektromobilitu Elek­tro­tech­ni­ka 26–41‑M/01
Digi­tál­ní tech­ni­ka a mecha­t­ro­ni­ka (L+H) Mecha­nik elektrotechnik 26–41‑L/01
Počí­ta­čo­vé sys­témy a sítě (L+H) Mecha­nik elektrotechnik 26–41‑L/01
Mecha­nik stro­jů a zaří­ze­ní (L+H) Mecha­nik stro­jů a zařízení 23–44‑L/01
Elek­tro­tech­nik pro provoz Pro­voz­ní elektrotechnika 26–41‑L/52
Elek­tro­me­cha­nik domov­ních a prů­mys­lo­vých instalací Elek­tri­kář-sil­no­proud 26–51‑H/02
Elek­tro­me­cha­nik sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí techniky Elek­tro­me­cha­nik pro zaří­ze­ní a přístroje 26–52‑H/01
Stroj­ní mechanik Stroj­ní mechanik 23–51‑H/01

Výsledky 7. kola přijímacího řízení

Výsled­ky | Kód oboru Název obo­ru Škol­ní vzdě­lá­va­cí program
26–41‑M/01 Elek­tro­tech­ni­ka Elek­tro­tech­nik pro infor­mač­ní tech­no­lo­gie
Elek­tro­tech­nik pro alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elektromobilitu
23–51‑H/01 Stroj­ní mechanik Stroj­ní mechanik

Výsledky 6. kola přijímacího řízení

Výsled­ky | Kód oboru Název obo­ru Škol­ní vzdě­lá­va­cí program
23–44‑L/01 Mecha­nik stro­jů a zařízení Mecha­nik stro­jů a zaří­ze­ní (L+H)
Podání přihlášky

1. března 2023

Ter­mín, do kte­ré­ho je mož­né podat při­hláš­ku na střed­ní ško­lu (všech­ny obory).

Písemný test

termín nebyl stanoven

Ter­mín jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky pro matu­rit­ní obory.

Písemný test

termín nebyl stanovem

Náhrad­ní ter­mín jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky pro matu­rit­ní obory.

Zveřejnění výsledků JPZ

termín nebyl stanoven

Zve­řej­ně­ní výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro matu­rit­ní obory.

Skip to content