Schránka důvěry

Schánka důvěry

Potře­bu­ješ-li pomoc, musíš uvést tří­du a jmé­no. Pokud chceš sdě­lit něja­kou infor­ma­ci pou­ze jako svě­dek, můžeš zůstat v ano­ny­mi­tě. Tvůj mail bude číst meto­dik pre­ven­ce naší ško­ly. Tvé jmé­no a infor­ma­ce z Tvé­ho mai­lu zůsta­nou utajeny.

  • Máš neře­ši­tel­né pro­blémy doma?
  • Máš pro­blémy ve třídě?
  • Máš osob­ní pro­blémy jaké­ho­ko­liv rázu?
  • Byl jsi svěd­kem vandalismu?
  • Potře­bu­ješ se něko­mu svěřit?
  • Bojíš se něja­ké­ho spolužáka?
  • Stal jsi se obě­tí šikany?
  • Byl jsi svěd­kem šika­ny a chceš pomoct spolužákovi?
  • Urči­tě najdi odva­hu a napiš do onli­ne schrán­ky důvěry!
Skip to content