Projekt Interreg SK–CZ

Logo INTERREG V-A, SK-CZ

Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Vzdelávanie pro budúcnosť
Kód projektu: 304011AZN4
Kód ŽoNFP: NFP304010AZN4
Operační program: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný z: Evropský fond regionálního rozvoje
Prioritní osa: Využívání inovačního potenciálu
Specifický cíl: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
Vedoucí partner: Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Hlavní přeshraniční partner: Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje.

Celkové oprávněné výdaje na realizaci aktivit projektu – 279 504,31 €.

Stručný popis projektu

Projekt reaguje na aktuálnu situáciu v oblasti odb. vzdelávania spôsobenú pandémiou a na sťažené možnosti prezenčného vzdelávania, resp. nutnosť využívaniadištančnej výučby, ktorá sa javí ako dlhodobá tendencia v oblasti vzdelávania. Vďaka medzinárodnej spolupráci vyvineme nový, komplexný vzdelávací program Robotika s videonahrávkami, kompatibilný s českým aj slovenským vzdelávacímsystémom, zvýšime vybavenosť škôl a umožníme dištančné vzdelávanie v odb. predmetoch zameraných na oblasť robotiky, zvýšime odbornosť učiteľov, kvalituprezenčného vzdelávania, zlepšíme pozíciu a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Projekt podporuje odborné vzdelávanie formou cezhraničnej spolupráce, výsledkom je pripraviť a realizovať spoločný vzd. program, zvýšiť odborné kompetenciepedagogických zamestnancov partnerských škôl, zvýšiť efektívnosť odborného vzdelávania, zvýšiť relevantnosť obsahu vzdelávania pre potreby trhu práces cieľom zlepšenia uplatniteľnosti absolventov škôl na trhu práce.Tohto dvojročného projektu sa zúčastnia 2 odborné školy strojnícke - Havířov (CZ) a Skalica (SK), pozitívne priamo ovplyvní 16 pedagogických pracovníkov a 100 žiakov.

Realizované aktivity

A15
Nákup vybavenia a zariadenia učební potrebného pre realizáciu aktivít projektu – stanovenie konkrétnych potrieb, cieľov, prieskum trhu, konzultácie, štúdium zákona o verejných zákazkách, vyhlásenie verejnej súťaže, vyhodnotenie. Nákup, inštalácia, oživenie a zaškolenie odborných pedagógov. Táto časť je kľúčová pre realizáciu projektu – moderné vybavenie pre výučbu odborných predmetov je základným kameňom pre úspešnosť absolventov a ich vysokú pozíciu na trhu práce. V rámci projektu zakúpime na strane VP priemyselné roboty prepojené dopravníkovými pásmi, snímané kamerou a vybavené softwerom vrátane licencií, ďalej stolové počítače a vybavenie (stoly/​stoličky/​kanc. kontajner). Tento typ strojov sa používa priamo vo výrobe u zamestnávateľov a zoznámenie sa s nimi je veľmi dôležité pre ďalšie uplatnenie žiakov. Na českej strane budú zakúpené stroje DOBOT (Magician Arm, pásový dopravník, lineárný pojazd a Robot Vision Kit), ktoré sú predovšetkým nástrojmi pre vzdelávanie a trening programovania.

A2
Spoločná tvorba vzdelávacieho programu zameraného na automatizáciu a robotizáciu pre distančné vzdelávanie s možnosťou využitia aj pre prezenčnú výuku. Stanovenie cieľov, kompetencií, stanovenie harmonogramu tvorby programu, rozsah, obsah s ohľadom na dištančnú výučbu materiálne a personálne požiadavky tvorby programu, finančnú náročnosť. Spoločný vzdelávací program bude spájať znalosti a know-how jednotlivých partnerov a zároveň bude rešpektovať vzdelávacie systémy Slovenska a Česka tak, aby bol jednoducho aplikovateľný v oboch krajinách, samozrejmosťou je overeni programu v praxi, evalvácia, vytvorenie celkovej dokumentácie, zavedenie do vyučovania a ďalšie zdieľanie inými školami na Slovensku aj v Česku. Evalvácia - porady predmetových a metodických komisií spojené s poradami projektového tímu, riadené hodnotiace rozhovory, hospitácie a pozorovania, dotazníkové prieskumy zamerané na žiakov, analýza výsledkov vzdelávania a testovania v medzinárodnom tíme, schopnosť samostatnej aj kolektívnej práce.

A5
Zavedenie témy do ŠkVP - bude niekoľkostupňové - 1. po ukončení celého vzdelávacieho programu Robotika vykonáme prvé vyhodnotenie, a to z hľadiska súladu ŠkVp a RVP (možnosť odstránenie nedostatkov, 2. Po ukončení výučby celého vzdelávacieho programu Robotika, zvlášť v každom odbore, aby sme mali možnosť porovnávania – hodnotenie podmienok výučby, hodinovú dotáciu, rozvrhnutie učiva, voľbu efektívnych vyučovacích stratégií s ohľadom na rozvoj osobnosti žiakov, na žiakov nadaných, aj na žiakov so špecifickými poruchami učenia., 3. Po ukončení celého vzdelávacieho celku (máme na mysli v rámci jedného polroka, prípadne jedného školského roka), ktorého súčasťou je téma Robotika – hodnotenie zamerané na celý cyklus, hodinovú dotáciu témy práve v rámci tohto cyklu, jej dostatočnosť, či nedostatočnosť, náväznosť učiva na predchádzajúce aj nasledujúce celky, jej prepojenie s ostatnými témami, zmysluplnosť zaradenia témy v rámci cyklu. 4. Poslední vyhodnotenie je možné uskutočniť po priebehu celého školského vzdelávacieho programu, to znamená po ukončení štúdia v oboch odboroch na oboch školách.

A9
Príprava a realizácia výmenných stáží pedagógov – zahŕňa osobné návštevy, virtuálne stretnutia a schôdzky, tvorbu a stanovenie cieľov vzdelávania, stanovenie harmonogramov stretnutí, ich náplň, stanovenie rozsahu, obsahu, materiálneho zabezpečenia a personálneho zabezpečenia. Realizácia stáží bude zameraná na aplikáciu vzdelávacieho programu do výučby. Ďalej spracovanie výstupov z výmennej stáže – zahŕňa metodické spracovanie poznatkov pedagógov z realizovanej aktivity, zovšeobecnenie do formy vhodnej pre ďalšiu pedagogickú činnosť, zdieľanie a zverejnenie pre ostatných pedagógov, forma výstupu – prezentácia, videonahrávka inštruktážne video. Vďaka tejto aktivite učitelia odborných predmetov zvýšia svoju digitálnu zručnosť, zoznámia so vzdelávacím systémom, prostredím a kultúrou v susednej krajine, budú mať tiež možnosť zdieľať svoje vedomosti, skúsenosti a postrehy so svojimi kolegami z partnerskej školy.

Súčasťou projektu sú aj prezentačné a propagačné aktivity školy vo vzťahu k realizovanému projektu – pravidelné spracovanie článkov a prezentácií zverejňovaných na stránkach škôl, zriaďovateľa, regionálnej tlače a na akciách spájaných s prezentáciou škôl (Deň otvorených dverí, veľtrhy odborného vzdelávania a pod.)

Skip to content