Projekt Interreg SK–CZ

Logo INTERREG V-A, SK-CZ

Všeobecné informace o projektu

Název pro­jek­tu: Vzde­lá­va­nie pro budúcnosť
Kód pro­jek­tu: 304011AZN4
Kód ŽoNFP: NFP304010AZN4
Ope­rač­ní program: INTERREG V‑A Slo­ven­ská repub­li­ka – Čes­ká republika
Spo­lu­fi­nan­co­va­ný z: Evrop­ský fond regi­o­nál­ní­ho rozvoje
Pri­o­rit­ní osa: Vyu­ží­vá­ní ino­vač­ní­ho potenciálu
Spe­ci­fic­ký cíl: Zvý­še­ní rele­vant­nos­ti obsa­hu vzdě­lá­vá­ní pro potře­by trhu prá­ce s cílem zlep­še­ní uplat­ni­tel­nos­ti na trhu práce
Vedou­cí partner: Stred­ná odbor­ná ško­la stroj­níc­ka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Hlav­ní pře­shra­nič­ní partner: Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá organizace

Pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­va­ný Evrop­ským fon­dem regi­o­nál­ní­ho rozvoje.

Cel­ko­vé opráv­ně­né výda­je na rea­li­za­ci akti­vit pro­jek­tu – 279 504,31 €.

Stručný popis projektu

Pro­jekt rea­gu­je na aktu­ál­nu situ­á­ciu v oblas­ti odb. vzde­lá­va­nia spô­so­be­nú pan­dé­mi­ou a na sťa­že­né mož­nos­ti pre­zenč­né­ho vzde­lá­va­nia, resp. nut­nosť vyu­ží­va­ni­a­dištančnej výuč­by, kto­rá sa javí ako dlho­do­bá ten­den­cia v oblas­ti vzde­lá­va­nia. Vďaka med­zi­ná­rod­nej spo­lu­prá­ci vyvi­ne­me nový, kom­plex­ný vzde­lá­va­cí pro­gram Robo­ti­ka s video­na­hráv­ka­mi, kom­pa­ti­bil­ný s čes­kým aj slo­ven­ským vzde­lá­va­cím­sys­té­mom, zvý­ši­me vyba­ve­nosť škôl a umož­ní­me dištanč­né vzde­lá­va­nie v odb. pred­me­toch zame­ra­ných na oblasť robo­ti­ky, zvý­ši­me odbor­nosť uči­teľov, kva­litupre­zenč­né­ho vzde­lá­va­nia, zlep­ší­me pozí­ciu a uplat­ni­teľ­nosť absol­ven­tov na trhu prá­ce. Pro­jekt pod­po­ru­je odbor­né vzde­lá­va­nie for­mou cezhra­ničnej spo­lu­prá­ce, výsled­kom je pri­pra­viť a rea­li­zo­vať spo­loč­ný vzd. pro­gram, zvý­šiť odbor­né kom­pe­ten­cie­pe­da­go­gic­kých zamest­nan­cov part­ner­ských škôl, zvý­šiť efek­tív­nosť odbor­né­ho vzde­lá­va­nia, zvý­šiť rele­vant­nosť obsa­hu vzde­lá­va­nia pre potre­by trhu prá­ces cieľom zlep­še­nia uplat­ni­teľ­nos­ti absol­ven­tov škôl na trhu práce.Tohto dvoj­roč­né­ho pro­jek­tu sa zúčast­nia 2 odbor­né ško­ly stroj­níc­ke — Haví­řov (CZ) a Ska­li­ca (SK), pozi­tív­ne pri­a­mo ovplyv­ní 16 peda­go­gic­kých pra­cov­ní­kov a 100 žiakov.

Realizované aktivity

A15
Nákup vyba­ve­nia a zari­a­de­nia učeb­ní potreb­né­ho pre rea­li­zá­ciu akti­vít pro­jek­tu – sta­no­ve­nie kon­krét­nych potrieb, cieľov, prieskum trhu, kon­zul­tá­cie, štúdi­um záko­na o verej­ných zákaz­kách, vyhlá­se­nie verej­nej súťa­že, vyhod­no­te­nie. Nákup, inšta­lá­cia, oži­ve­nie a zaško­le­nie odbor­ných pedagó­gov. Táto časť je kľúčo­vá pre rea­li­zá­ciu pro­jek­tu – moder­né vyba­ve­nie pre výučbu odbor­ných pred­me­tov je základ­ným kame­ňom pre úspeš­nosť absol­ven­tov a ich vyso­kú pozí­ciu na trhu prá­ce. V rám­ci pro­jek­tu zak­úpi­me na stra­ne VP pri­e­my­sel­né robo­ty pre­po­je­né doprav­ní­ko­vý­mi pás­mi, sní­ma­né kame­rou a vyba­ve­né softwerom vráta­ne licen­cií, ďalej sto­lo­vé počí­ta­če a vyba­ve­nie (stoly/​stoličky/​kanc. kon­taj­ner). Ten­to typ stro­jov sa pou­ží­va pri­a­mo vo výro­be u zamest­ná­va­teľov a zozná­me­nie sa s nimi je veľ­mi dôle­ži­té pre ďal­šie uplat­ne­nie žia­kov. Na čes­kej stra­ne budú zak­úpe­né stro­je DOBOT (Magi­ci­an Arm, páso­vý doprav­ník, line­ár­ný pojazd a Robot Visi­on Kit), kto­ré sú pre­do­všet­kým nástroj­mi pre vzde­lá­va­nie a tre­ning programovania.

A2
Spo­loč­ná tvor­ba vzde­lá­va­cie­ho pro­gra­mu zame­ra­né­ho na auto­ma­ti­zá­ciu a robo­ti­zá­ciu pre distanč­né vzde­lá­va­nie s mož­nos­ťou vyu­ži­tia aj pre pre­zenč­nú výu­ku. Sta­no­ve­nie cieľov, kom­pe­ten­cií, sta­no­ve­nie har­mo­no­gra­mu tvor­by pro­gra­mu, roz­sah, obsah s ohľa­dom na dištanč­nú výučbu mate­ri­ál­ne a per­so­nál­ne poži­a­dav­ky tvor­by pro­gra­mu, finanč­nú nároč­nosť. Spo­loč­ný vzde­lá­va­cí pro­gram bude spá­jať zna­los­ti a know-how jed­not­li­vých part­ne­rov a záro­veň bude rešpek­to­vať vzde­lá­va­cie sys­témy Slo­ven­ska a Čes­ka tak, aby bol jed­no­du­cho apli­ko­va­teľ­ný v oboch kra­ji­nách, samozrej­mos­ťou je ove­re­ni pro­gra­mu v pra­xi, eval­vá­cia, vytvo­re­nie cel­ko­vej doku­men­tá­cie, zave­de­nie do vyu­čo­va­nia a ďal­šie zdieľa­nie iný­mi ško­la­mi na Slo­ven­sku aj v Čes­ku. Eval­vá­cia — pora­dy pred­me­to­vých a meto­dic­kých komi­sií spo­je­né s pora­da­mi pro­jek­to­vé­ho tímu, ria­de­né hod­no­ti­a­ce roz­ho­vo­ry, hospi­tá­cie a pozo­ro­va­nia, dotaz­ní­ko­vé prieskumy zame­ra­né na žia­kov, ana­lý­za výsled­kov vzde­lá­va­nia a tes­to­va­nia v med­zi­ná­rod­nom tíme, schop­nosť samo­stat­nej aj kolek­tív­nej práce.

A5
Zave­de­nie témy do ŠkVP — bude nie­koľ­kostup­ňo­vé — 1. po ukon­če­ní celé­ho vzde­lá­va­cie­ho pro­gra­mu Robo­ti­ka vyko­ná­me prvé vyhod­no­te­nie, a to z hľa­dis­ka súla­du ŠkVp a RVP (mož­nosť odstrá­ne­nie nedo­stat­kov, 2. Po ukon­če­ní výuč­by celé­ho vzde­lá­va­cie­ho pro­gra­mu Robo­ti­ka, zvlášť v kaž­dom odbo­re, aby sme mali mož­nosť porov­ná­va­nia – hod­no­te­nie pod­mi­e­nok výuč­by, hodi­no­vú dotá­ciu, roz­vrh­nu­tie uči­va, voľbu efek­tív­nych vyu­čo­va­cích stra­té­gií s ohľa­dom na roz­voj osob­nos­ti žia­kov, na žia­kov nada­ných, aj na žia­kov so špe­ci­fic­ký­mi poru­cha­mi uče­nia., 3. Po ukon­če­ní celé­ho vzde­lá­va­cie­ho cel­ku (máme na mys­li v rám­ci jed­né­ho polro­ka, prí­pad­ne jed­né­ho škol­ské­ho roka), kto­ré­ho súčas­ťou je téma Robo­ti­ka – hod­no­te­nie zame­ra­né na celý cyk­lus, hodi­no­vú dotá­ciu témy prá­ve v rám­ci toh­to cyk­lu, jej dosta­toč­nosť, či nedo­sta­toč­nosť, náväz­nosť uči­va na pred­chá­d­za­j­úce aj nasle­duj­úce cel­ky, jej pre­po­je­nie s ostat­ný­mi téma­mi, zmys­lu­pl­nosť zara­de­nia témy v rám­ci cyk­lu. 4. Posled­ní vyhod­no­te­nie je mož­né usku­toč­niť po prie­be­hu celé­ho škol­ské­ho vzde­lá­va­cie­ho pro­gra­mu, to zna­me­ná po ukon­če­ní štúdia v oboch odbo­roch na oboch školách.

A9
Prí­pra­va a rea­li­zá­cia výmen­ných stá­ží pedagó­gov – zahŕňa osob­né návšte­vy, vir­tu­ál­ne stret­nu­tia a schôdz­ky, tvor­bu a sta­no­ve­nie cieľov vzde­lá­va­nia, sta­no­ve­nie har­mo­no­gra­mov stret­nu­tí, ich náplň, sta­no­ve­nie roz­sa­hu, obsa­hu, mate­ri­ál­ne­ho zabez­pe­če­nia a per­so­nál­ne­ho zabez­pe­če­nia. Rea­li­zá­cia stá­ží bude zame­ra­ná na apli­ká­ciu vzde­lá­va­cie­ho pro­gra­mu do výuč­by. Ďalej spra­co­va­nie výstu­pov z výmen­nej stá­že – zahŕňa meto­dic­ké spra­co­va­nie poznat­kov pedagó­gov z rea­li­zo­va­nej akti­vi­ty, zovše­o­bec­ne­nie do for­my vhod­nej pre ďal­šiu peda­go­gic­kú čin­nosť, zdieľa­nie a zve­rej­ne­nie pre ostat­ných pedagó­gov, for­ma výstu­pu – pre­zen­tá­cia, video­na­hráv­ka inštruk­táž­ne video. Vďaka tej­to akti­vi­te uči­te­lia odbor­ných pred­me­tov zvý­šia svo­ju digi­tál­nu zruč­nosť, zozná­mia so vzde­lá­va­cím sys­té­mom, pro­stre­dím a kul­t­úrou v sused­nej kra­ji­ne, budú mať tiež mož­nosť zdieľať svo­je vedo­mos­ti, skú­se­nos­ti a postre­hy so svo­ji­mi kole­ga­mi z part­ner­skej školy.

Súčas­ťou pro­jek­tu sú aj pre­zen­tač­né a pro­pa­gač­né akti­vi­ty ško­ly vo vzťa­hu k rea­li­zo­va­né­mu pro­jek­tu – pra­vi­del­né spra­co­va­nie člán­kov a pre­zen­tá­cií zve­rej­ňo­va­ných na strán­kach škôl, zri­a­ďo­va­teľa, regi­o­nál­nej tla­če a na akci­ách spá­ja­ných s pre­zen­tá­ci­ou škôl (Deň otvo­re­ných dverí, veľtrhy odbor­né­ho vzde­lá­va­nia a pod.)

Skip to content