Metodik prevence

Mgr. Simona Daňhel Sudacká

Tele­fon:
+420 553 810 054

E‑mail:
sudacka@​ssph.​cz

Ing. Tomáš Kostka

Tele­fon:
+420 553 810 022
+420 553 810 053

E‑mail:
kostka@​ssph.​cz

Metodické a koordinační činnosti
 1. Koor­di­na­ce tvor­by a kon­t­ro­la rea­li­za­ce škol­ní pre­ven­tiv­ní stra­te­gie školy.
 2. Koor­di­na­ce a par­ti­ci­pa­ce na rea­li­za­ci akti­vit ško­ly zamě­ře­ných na pre­ven­ci záško­lác­tví, závis­los­ti, nási­lí, van­da­lis­mu, sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní, zne­u­ží­vá­ní sek­ta­mi, pre­kri­mi­nál­ní­ho a kri­mi­nál­ní­ho cho­vá­ní, rizi­ko­vých pro­je­vů sebe­po­ško­zo­vá­ní a dal­ších soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů.
 3. Meto­dic­ké vede­ní čin­nos­ti peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků ško­ly v oblas­ti pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů (vyhle­dá­vá­ní pro­blé­mo­vých pro­je­vů cho­vá­ní, pre­ven­tiv­ní prá­ce s tříd­ní­mi kolektivy).
 4. Koor­di­na­ce vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků ško­ly v oblas­ti pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů.
 5. Koor­di­na­ce pří­pra­vy a rea­li­za­ce akti­vit zamě­ře­ných na zapo­jo­vá­ní mul­ti­kul­tur­ních prv­ků do vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su a na inte­gra­ci žáků/​cizinců, pri­o­ri­tou v rám­ci toho­to pro­ce­su je pre­ven­ce rasis­mu, xeno­fo­bie a dal­ších jevů, kte­ré sou­vi­sí s otáz­kou při­jí­má­ní kul­tur­ní a etnic­ké odlišnosti.
 6. Koor­di­na­ce spo­lu­prá­ce ško­ly s orgá­ny stát­ní sprá­vy a samo­sprá­vy, kte­ré mají v kom­pe­ten­ci pro­ble­ma­ti­ku pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů, s meto­di­kem pre­ven­tiv­ních akti­vit v porad­ně a s odbor­ný­mi pra­co­viš­ti ( pora­den­ský­mi, tera­pe­u­tic­ký­mi, pre­ven­tiv­ní­mi, kri­zo­vý­mi a dal­ší­mi zaří­ze­ní­mi a insti­tu­ce­mi), kte­ré půso­bí v oblas­ti pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů.
 7. Kon­tak­to­vá­ní odpo­ví­da­jí­cí­ho odbor­né­ho pra­co­viš­tě a par­ti­ci­pa­ce na inter­ven­ci a násled­né péči v pří­pa­dě akut­ní­ho výsky­tu soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů.
 8. Shro­maž­ďo­vá­ní odbor­ných zpráv a infor­ma­cí a žácích v pora­den­ské péči spe­ci­a­li­zo­va­ných pora­den­ských zaří­ze­ní v rám­ci pre­ven­ce soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů v sou­la­du s před­pi­sy o ochra­ně osob­ních údajů.
 9. Vede­ní písem­ných zázna­mů umož­ňu­jí­cích dolo­žit roz­sah a obsah čin­nos­ti škol­ní­ho meto­di­ka prevence.
Informační činnosti
 1. Zajiš­ťo­vá­ní a pře­dá­vá­ní odbor­ných infor­ma­cí o pro­ble­ma­ti­ce soc. patol. jevů, o nabíd­kách pro­gra­mů a pro­jek­tů, o meto­dách a for­mách spe­ci­fic­ké pri­már­ní pre­ven­ce peda­go­gic­kým pra­cov­ní­kům školy.
 2. Pre­zen­ta­ce výsled­ků pre­ven­tiv­ní prá­ce ško­ly, zís­ká­vá­ní nových odbor­ných infor­ma­cí a zku­še­nos­tí. Vede­ní a prů­běž­né aktu­a­li­zo­vá­ní data­bá­ze spo­lu­pra­cov­ní­ků ško­ly pro oblast pre­ven­ce soc. pat. jevů (orgá­ny stát­ní sprá­vy a samo­sprá­vy, stře­dis­ka výchov­né péče, porad­ny, zdra­vot­nic­ká zaří­ze­ní, Poli­cie ČR, orgá­ny soci­ál­ní péče, nestát­ní orga­ni­za­ce půso­bí­cí v oblas­ti pre­ven­ce, cen­t­ra kri­zo­vé inter­ven­ce a dal­ší zaří­ze­ní, insti­tu­ce i jed­not­li­ví odborníci).
Poradenské činnosti
 1. Vyhle­dá­vá­ní a ori­en­tač­ní šet­ře­ní žáků s rizi­kem či pro­je­vy soc. pato­lo­gic­ké­ho cho­vá­ní, posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb těm­to žákům a jejich zákon­ným zástup­cům, pří­pad­ně zajiš­ťo­vá­ní péče odpo­ví­da­jí­cí­ho odbor­né­ho pra­co­viš­tě (ve spo­lu­prá­ci s tříd­ní­mi učiteli).
 2. Spo­lu­prá­ce s tříd­ní­mi uči­te­li při zachy­co­vá­ní varov­ných sig­ná­lů spo­je­ných s mož­nos­tí roz­vo­je soc. pat. jevů u jed­not­li­vých žáků a tříd a par­ti­ci­pa­ce na sle­do­vá­ní úrov­ně rizi­ko­vých fak­to­rů, kte­ré jsou význam­né pro roz­voj soc. pat. jevů ve škole.
 3. Pří­pra­va pod­mí­nek pro inte­gra­ci žáků se spe­ci­fic­ký­mi poru­cha­mi cho­vá­ní ve ško­le a koor­di­na­ce posky­to­vá­ní pora­den­ských a pre­ven­tiv­ních slu­žeb těm­to žákům ško­lou a spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi škol­ský­mi zařízeními.

Meto­dik pre­ven­ce a výchov­ný porad­ce spo­lu vel­mi úzce spo­lu­pra­cu­jí, pře­dá­va­jí si potřeb­né infor­ma­ce, řeší pro­je­vy soci­ál­ně pato­lo­gic­ké­ho cho­vá­ní žáků, spo­lu­pra­cu­jí s rodi­či a institucemi.

Skip to content