Elektromontér fotovoltaických systémů

Fotovoltaický panel

Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů zvyšuje. Už dnes se fotovoltaické panely stále častěji objevují na obytných budovách a dalších objektech. Zkušených techniků je však stále nedostatek…

Další informace o zkoušce

 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/​2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/​2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/​2000 Sb.
 • zkouška probíhá ve dvou dnech 2×5 hodin, 13.00 – 18.00 hod.
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkušební komise je dvoučlenná (předseda, člen)
 • zkouška probíhá ve škole na fotovoltaickém polygonu
 • před zkouškou je možné absolvovat konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, apod.)
 • škola nerealizuje žádné vzdělávání – kurzy, semináře apod. (s výjimkou konzultačního semináře před zkouškou); realizujeme pouze zkoušku pro zkušené uchazeče
 • uchazeč o absolvování zkoušky musí vyplnit a poslat přihlášku
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz; osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/​1978 Sb. nebo elektrotechnik podle § 6 nařízení vlády č. 194/​2022 Sb.; potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/​2000 Sb., o hospodaření energií)

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Elektromontér fotovoltaických systémů

KÓD OBORU
26014‑H

KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin

CENA ZA ZKOUŠKU
7.600 Kč

OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍHO OSVĚDČENÍ
pouze osvědčení, které bylo vydáno naší organizací
2.700 Kč

CENA ZA KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ
1.400 Kč

TERMÍN DALŠÍ ZKOUŠKY
Zkoušky v roce 2023 budou probíhat 1× za měsíc v pořadí dle přijatých on-line přihlášek a to po absolvování všech žadatelů, kteří do 16. ledna 2023 doručili přihlášku poštou.

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Tomáš KOSTKA
+420 553 810 053 | kostka@​ssph.​cz

Skip to content