Elektromontér fotovoltaických systémů

Fotovoltaický panel

Evrop­ská unie si sta­no­vi­la do roku 2020 jas­ný cíl – 20% podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů. V sou­čas­né době a v dal­ších letech se podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů zvy­šu­je. Už dnes se foto­vol­taic­ké pane­ly stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí na obyt­ných budo­vách a dal­ších objek­tech. Zku­še­ných tech­ni­ků je však stá­le nedostatek…

Další informace o zkoušce

 • zkouš­ka pro­bí­há pod­le hod­no­tí­cí­ho stan­dar­du, záko­na č. 179/​2006 Sb. o ově­řo­vá­ní a uzná­vá­ní výsled­ků dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní a vyhláš­ky č. 208/​2007 Sb. o podrob­nos­tech sta­no­ve­ných k pro­ve­de­ní záko­na o uzná­vá­ní výsled­ků dal­ší­ho vzdělávání
 • pro­fes­ní kva­li­fi­ka­ce je poža­dav­kem dle § 10d záko­na č. 406/​2000 Sb.
 • zkouš­ka pro­bí­há ve dvou dnech 2×5 hodin, 13.00 – 18.00 hod.
 • zkouš­ka má úst­ní, písem­nou a prak­tic­kou část
 • zku­šeb­ní komi­se je dvou­člen­ná (před­se­da, člen)
 • zkouš­ka pro­bí­há ve ško­le na foto­vol­taic­kém polygonu
 • před zkouš­kou je mož­né absol­vo­vat kon­zul­tač­ní semi­nář (orga­ni­za­ce a prů­běh zkouš­ky, sezná­me­ní s poly­go­nem, lite­ra­tu­ra, legisla­ti­va, apod.)
 • ško­la nere­a­li­zu­je žád­né vzdě­lá­vá­ní – kur­zy, semi­ná­ře apod. (s výjim­kou kon­zul­tač­ní­ho semi­ná­ře před zkouš­kou); rea­li­zu­je­me pou­ze zkouš­ku pro zku­še­né uchazeče
 • ucha­zeč o absol­vo­vá­ní zkouš­ky musí vypl­nit a poslat přihlášku
 • doku­men­ty k před­lo­že­ní u zkouš­ky: občan­ský prů­kaz; osvěd­če­ní o odbor­né způ­so­bi­los­ti v elek­tro­tech­ni­ce – pra­cov­ní­ci pro samo­stat­nou čin­nost pod­le § 6 vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb. nebo elek­tro­tech­nik pod­le § 6 naří­ze­ní vlá­dy č. 194/​2022 Sb.; potvr­ze­ní o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti pro výkon pří­sluš­né pra­cov­ní činnosti
 • absol­vent zís­ká osvěd­če­ní o zís­ká­ní pro­fes­ní kva­li­fi­ka­ce, kte­ré má plat­nost 5 let (dle § 10d odstav­ce 2 záko­na č. 406/​2000 Sb., o hos­po­da­ře­ní energií)

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Elek­tro­mon­tér foto­vol­taic­kých systémů

KÓD OBORU
26–014‑H

KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuč­ní list)

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin

CENA ZA ZKOUŠKU
7.600 Kč

OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍHO OSVĚDČENÍ
pou­ze osvěd­če­ní, kte­ré bylo vydá­no naší orga­ni­za­cí
2.700 Kč

CENA ZA KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ
1.400 Kč

TERMÍN DALŠÍ ZKOUŠKY
Nové ter­mí­ny při­pra­vu­je­me od září 2022.

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Tomáš KOSTKA
+420 553 810 053 | kostka@​ssph.​cz

Skip to content