ISIC školám, průkaz ISIC

Co je ISIC?

ISIC (Inter­nati­o­nal Stu­dent Iden­ti­ty Card) je jedi­ný celo­svě­to­vě uzná­va­ný doklad pro­ka­zu­jí­cí sta­tus stu­den­ta střed­ní, vyš­ší odbor­né nebo vyso­ké ško­ly a vybra­ných jed­no­le­tých poma­tu­rit­ních stu­dij­ních obo­rů. Prů­kaz vydá­vá svě­to­vá orga­ni­za­ce ISIC Asso­ci­ati­on pod zášti­tou UNESCO, a to již více než 65 let!

Naše ško­la se od dub­na 2021 zapo­ji­la do pro­jek­tu ISIC ško­lám. Více infor­ma­cí o tom­to prů­ka­zu a jeho výho­dách nalez­ne­te na adre­se:
https://​www​.isic​.cz/​p​r​u​k​a​z​y​/​p​r​u​k​a​z​-​i​s​ic/
https://​www​.isic​.cz/​s​l​e​vy/

a také v doku­men­tu Škol­ní prů­kaz ISIC.

Průkaz ISIC - vzor

Jak si ISIC průkaz objednat?

1. Vyplň­te žádost o vysta­ve­ní prů­ka­zu, e‑mail uvá­děj­te vždy školní!

  • žádost je mož­né vypl­nit elek­tro­nic­ky a zaslat na milerski@​ssph.​cz. Žádost vytisk­ne­me a vy ji pode­pí­še­te až při foce­ní. Do před­mě­tu e‑mailu napiš­te ISIC, své pří­jme­ní, jmé­no a tří­du, komu­ni­kuj­te, pro­sím, výhrad­ně pro­střed­nic­tvím při­dě­le­né­ho škol­ní­ho e‑mailu.
  • for­mu­lář lze vyzved­nout na sekre­ta­ri­á­tu ško­ly, vypl­nit, pode­psat a ode­vzdat na sekre­ta­ri­át školy

2. Násled­ně vám bude při­dě­len VS (vari­a­bil­ní sym­bol) pro uhra­ze­ní poplat­ku 350 Kč, kte­rý zašle­te na škol­ní účet 3888156/​0300, nej­poz­dě­ji do 3 dnů od podá­ní žádosti; do zprá­vy u plat­by napiš­te ISIC, své pří­jme­ní, jmé­no a tří­du. Vari­a­bil­ní sym­bol vám bude zaslán obra­tem, jakmi­le obdr­ží­me vaší žádost e‑mailem nebo osobně.

3. Foto­gra­fie bude poří­ze­na ve ško­le po před­cho­zí domluvě.

Detai­ly o pra­vi­dlech pro uží­vá­ní prů­ka­zu a zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů najde­te v doku­men­tu Infor­mač­ní povin­nost.

ISIC prů­kaz lze objed­nat pou­ze v daný ter­mín a je vydá­ván pou­ze žákům naší školy!

Skip to content