Časté dotazy uchazečů

Co je to zápisový lístek?

Zápi­so­vý lís­tek slou­ží k potvr­ze­ní zájmu ucha­ze­če stát se žákem dané střed­ní ško­ly. Svůj zájem potvr­dí ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho lístku.

Ucha­zeč, kte­rý je žákem základ­ní ško­ly, obdr­ží zápi­so­vý lís­tek na této ško­le, a to nej­poz­dě­ji do 15. břez­na ane­bo 30. lis­to­pa­du (pokud se hlá­sí na ško­lu s talen­to­vou při­jí­ma­cí zkouš­kou). V ostat­ních pří­pa­dech vydá zápi­so­vý lís­tek na žádost ucha­ze­če ane­bo jeho zákon­né­ho zástup­ce kraj­ský úřad pod­le mís­ta trva­lé­ho byd­liš­tě ucha­ze­če. U cizin­ců pod­le mís­ta poby­tu na úze­mí ČR, popř. síd­la ško­ly, na kte­rou se ucha­zeč hlásí.

Zápi­so­vý lís­tek je plat­ný pro škol­ní rok, pro kte­rý je ucha­zeč při­jí­mán, a kte­rý je vyzna­čen nad jmé­nem a pří­jme­ním ucha­ze­če. Rok, pro kte­rý je zápi­so­vý lís­tek vydán (tzn. rok, pro kte­rý je plat­ný), je uve­den v evi­den­ci základ­ní ško­ly nebo kraj­ské­ho úřadu.

Podrob­né infor­ma­ce o služ­bě ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, KONZERVATOŘI nalez­ne­te pří­mo na strán­kách Morav­sko­slez­ské­ho kra­je. Nalez­ne­te zde také onli­ne ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.

Má úspěšný absolvent maturitního oboru Informační technologie po ukončení studia možnost získat kvalifikaci pracovníka znalého dle §5 a pracovníka s vyšší kvalifikací (§5 až §10) vyhlášky č. 50/​1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice? Jak je to u oborů s podobnými názvy např. Informační technologie – Správa počítačových sítí, Informační technologie se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku, Aplikace počítačů a správa sítí, Informační technologie – Počítačová grafika a multimédia, Informační technologie – Programování a vývoj aplikací atd.?

Absol­vent obo­ru, jehož škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram je zpra­co­ván dle rám­co­vé­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu 18–20‑M/01 Infor­mač­ní tech­no­lo­gie uve­de­nou kva­li­fi­ka­ci zís­kat nemů­že. Nespl­ňu­je totiž základ­ní pod­mín­ku pro zís­ká­ní této kva­li­fi­ka­ce, kte­rou je dle uve­de­né vyhláš­ky úspěš­né absol­vo­vá­ní obo­ru posky­tu­jí­cí­ho střed­ní nebo úpl­né střed­ní odbor­né vzdě­lá­ní v obo­ru elek­tro­tech­ni­ky. Výše uve­de­ný rám­co­vý vzdě­lá­va­cí pro­gram a z něho vytvo­ře­né škol­ní vzdě­lá­va­cí pro­gra­my s názvy obo­rů např. Infor­mač­ní tech­no­lo­gie – Sprá­va počí­ta­čo­vých sítí, Infor­mač­ní tech­no­lo­gie se zamě­ře­ním na pro­gra­mo­vá­ní, vývoj apli­ka­cí a robo­ti­ku, Apli­ka­ce počí­ta­čů a sprá­va sítí, Infor­mač­ní tech­no­lo­gie – Počí­ta­čo­vá gra­fi­ka a mul­ti­mé­dia, Infor­mač­ní tech­no­lo­gie – Pro­gra­mo­vá­ní a vývoj apli­ka­cí atd., nejsou zařa­ze­ny mezi pro­gra­my s elek­tro­tech­nic­kou spe­ci­a­li­za­cí, kte­ré poža­du­je vyhláš­ka č. 50/​1978 Sb., o elek­tro­tech­nic­ké způsobilosti.

Pro dopl­ně­ní – vyhláš­ka č. 50/​1978 Sb., §3 – Pra­cov­ní­ci sezná­me­ní a §4 – Pra­cov­ní­ci pou­če­ní – zís­ka­jí pra­cov­ní­ci v orga­ni­za­cích v roz­sa­hu své čin­nos­ti sezná­me­ním se s před­pi­sy pro čin­nost na elek­tric­kých zaří­ze­ních bez ohle­du na jejich vzdě­lá­ní. Zjed­no­du­še­ně – napří­klad pro zastr­če­ní kabe­lu od var­né kon­vi­ce do elek­tric­ké zásuv­ky posta­ču­je §3. Pro sesta­vo­vá­ní počí­ta­če, zapo­jo­vá­ní elek­tro­roz­vod­ných a počí­ta­čo­vých sítí, opra­vy počí­ta­čů, note­boo­ků, tis­ká­ren, kopí­rek a jiných elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní je nut­né mít kva­li­fi­ka­ci mini­mál­ně pod­le §5 vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb., a to už vyža­du­je vzdě­lá­ní v obo­ru elektrotechniky.

Pokud chce­te mít po ukon­če­ní stu­dia na střed­ní ško­le mož­nost zís­kat kva­li­fi­ka­ci dle §5 a vyš­ší vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb., pak zvol­te jiný obor, např. 26–41‑M/01 Elek­tro­tech­nik pro infor­mač­ní tech­no­lo­gie, 26–41‑L/01 Mecha­nik elek­tro­nik pro výpo­čet­ní tech­ni­ku nebo dal­ší obo­ry, jejichž kód začí­ná čís­lem 26-…

Jaký je rozdíl mezi oborem 18–20‑M/01 Informační technologie a vaším oborem 26–41‑M/01 Elektrotechnik pro informační technologie?

Z výše zmí­ně­né­ho tedy vyplý­vá i odpo­věď na dru­hý dotaz – absol­vent obo­ru 26–41‑M/01 Elek­tro­tech­nik pro infor­mač­ní tech­no­lo­gie má elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní, ale absol­vent obo­ru 18–20‑M/01 Infor­mač­ní tech­no­lo­gie nikoli.

Splňuje obor, do kterého se chci přihlásit, podmínky vyhlášky č. 50/​1978 Sb.? Můj vystudovaný obor je, nebo není vhodný pro vyhlášku č. 50/​1978 Sb.?

Zde je vyzkou­še­ný návod, jak na výše uve­de­né otáz­ky zís­kat odpověď:

  1. Oko­pí­ruj­te si svůj doklad o ukon­če­ném vzdě­lá­ní (diplom, matu­rit­ní vysvěd­če­ní, výuč­ní list)
  2. Při­lož­te ho k ofi­ci­ál­ní žádosti (ZDE je uve­den VZOR ŽÁDOSTI)
  3. Ode­šle­te ho na adresu:
    Minis­ter­stvo škol­ství mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR
    Kar­me­lit­ská 7
    118 12 Pra­ha 1

Neza­po­meň­te do žádosti napsat, že se jed­ná o žádost o poskyt­nu­tí infor­ma­ce v sou­la­du se záko­nem 106/​1999 Sb.

Popří­pa­dě může­te stej­nou žádost ode­slat elek­tro­nic­ky na:

Elek­tro­nic­ká poda­tel­na: posta@​msmt.​cz
ID dato­vé schrán­ky: vida­a­wt

Výsled­kem by mělo být sdě­le­ní, kde bude uve­de­no, že uve­de­ný obor SPLŇUJE /​NESPLŇUJE pod­mín­ky pro zís­ká­ní osvěd­če­ní dle vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.

Skip to content