Přírodní vědy v technických oborech

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Ope­rač­ní program: Inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní program
Čís­lo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010749
Název pro­jek­tu: Pří­rod­ní vědy v tech­nic­kých oborech
Spe­ci­fic­ký cíl: Vybu­do­vá­ní nové učeb­ny pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů pro výu­ku fyzi­ky, che­mie, mate­ri­á­lů a ekologie
Cel­ko­vé výda­je projektu: 10.000.000 Kč
Alo­ko­va­ná část­ka pro školu: 1.300.000 Kč
Role ško­ly: part­ner v pro­jek­tu Morav­sko­slez­ské­ho kraje

Na pro­jekt je posky­to­vá­na finanč­ní pod­po­ra z fon­dů Evrop­ské unie.

Cíl projektu

Cílem pro­jek­tu je moder­ni­zo­vat či vybu­do­vat učeb­ny a labo­ra­to­ře pro výu­ku pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů, pře­de­vším fyzi­ky a che­mie na odbor­ných ško­lách v MSK a zvý­šit tak kva­li­tu výu­ky těch­to před­mě­tů. Moder­ni­za­ce těch­to oblastí/​předmětů jsou u tech­nic­kých škol na okra­ji zájmu, před­nost vět­ši­nou dostá­vá vyba­ve­ní dílen a pod­po­ra odbor­ných tech­nic­kých před­mě­tů. Výu­ka těch­to před­mě­tů a mate­ri­ál­ní pod­po­ra je však stej­ně důle­ži­tá jako nut­ný před­po­klad výu­ky tech­nic­kých předmětů.

Výstupy projektu

Výstu­pem pro­jek­tu bude učeb­na pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů (fyzi­ka, che­mie, eko­lo­gie), kte­rá vznik­ne rekon­struk­cí stá­va­jí­cí učeb­ny (včet­ně pří­sluš­ných sta­veb­ních úprav) a násled­ným vyba­ve­ním učeb­ny a pří­ruč­ní­ho kabi­ne­tu nábyt­kem, IT a pre­zen­tač­ní tech­ni­kou a didak­tic­ký­mi pomůc­ka­mi pro výu­ku fyzi­ky, che­mie a eko­lo­gie (např. soupra­vy pro poku­sy z opti­ky, elektři­ny, vlně­ní, pomůc­ky pro měře­ní základ­ních fyzi­kál­ních veli­čin, demon­strač­ní mode­ly, mik­ro­sko­py, váhy atd.)

Skip to content