Přírodní vědy v technických oborech

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010749
Název projektu: Přírodní vědy v technických oborech
Specifický cíl: Vybudování nové učebny přírodovědných předmětů pro výuku fyziky, chemie, materiálů a ekologie
Celkové výdaje projektu: 10.000.000 Kč
Alokovaná částka pro školu: 1.300.000 Kč
Role školy: partner v projektu Moravskoslezského kraje

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie.

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizovat či vybudovat učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie na odborných školách v MSK a zvýšit tak kvalitu výuky těchto předmětů. Modernizace těchto oblastí/​předmětů jsou u technických škol na okraji zájmu, přednost většinou dostává vybavení dílen a podpora odborných technických předmětů. Výuka těchto předmětů a materiální podpora je však stejně důležitá jako nutný předpoklad výuky technických předmětů.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude učebna přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, ekologie), která vznikne rekonstrukcí stávající učebny (včetně příslušných stavebních úprav) a následným vybavením učebny a příručního kabinetu nábytkem, IT a prezentační technikou a didaktickými pomůckami pro výuku fyziky, chemie a ekologie (např. soupravy pro pokusy z optiky, elektřiny, vlnění, pomůcky pro měření základních fyzikálních veličin, demonstrační modely, mikroskopy, váhy atd.)

Skip to content