Stravování

Vedou­cí škol­ní jídel­ny je paní Ive­ta Ste­be­lo­vá.
stebelova@​ssph.​cz
+420 553 810 058

Pravidla stolování a organizace stravování

Vnitř­ní řád škol­ní jídel­ny (plat­nost od 4. 1. 2021)

Doda­tek č. 1 k Vnitř­ní­mu řádu škol­ní jídelny

Doda­tek č. 2 k Vnitř­ní­mu řádu škol­ní jídelny

 • Obě­dy se vydá­va­jí od 10.45 do 14.15 hod. Ve škol­ní jídel­ně je zabez­pe­čo­ván dozor peda­go­gic­ký­mi pra­cov­ní­ky úse­ků teo­re­tic­ké­ho a prak­tic­ké­ho vyučování.
 • Při čeká­ní na jíd­lo dodr­žu­jí žáci pra­vi­dla sluš­né­ho cho­vá­ní a při jíd­le pra­vi­dla sluš­né­ho stolování.
 • Po vstu­pu do škol­ní jídel­ny si žáci vez­mou tác a jídel­ní pří­bor. Jíd­lo a nápo­je kon­zu­mu­jí žáci u sto­lu zásad­ně vse­dě. Žáci v pra­cov­ních odě­vech use­da­jí na jim vyhra­ze­ná mís­ta. Po ukon­če­ní kon­zu­ma­ce jíd­la jsou žáci povin­ni ukli­dit po sobě tác a nádo­bí do vyhra­ze­ných prostor.
 • Výhra­dy ke kva­li­tě stra­vy je mož­no řešit přes vede­ní ško­ly s vedou­cí škol­ní jídelny.
 • Je zaká­zá­no jaké­ko­li úmy­sl­né zne­čiš­ťo­vá­ní jídel­ny, odha­zo­vá­ní odpad­ků na zem apod. Ve škol­ní jídel­ně se žáci cho­va­jí klid­ně, ukáz­ně­ně, nepo­kři­ku­jí na sebe a berou ohled na ostat­ní strávníky.
 • Sou­čás­tí škol­ní jídel­ny je též bufet, kte­rý je žákům k dis­po­zi­ci den­ně od 6.30 hod. V prů­bě­hu teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní mohou žáci navště­vo­vat bufet nebo vyu­ží­vat nápo­jo­vý auto­mat v pro­sto­rách jídel­ny pou­ze během 15 minu­to­vé pře­stáv­ky od 9.30 do 9.45 hod. a během pře­stáv­ky na oběd v čase 11.20 do 11.50 hod.

Objednávky obědů

For­mu­lář pro při­hlá­še­ní ke škol­ní­mu stravování

 • Hlav­ní jíd­lo bude vydá­no po ode­čtu z čipu. Pokud stráv­ník čip zapo­me­ne, bude mu oběd vydán pou­ze na pří­kaz vedou­cí škol­ní jídel­ny. Čip pla­tí po celou dobu stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně. V pří­pa­dě ztrá­ty nebo zni­če­ní čipu je nut­no zakou­pit čip nový. Vrat­ná kau­ce na čip činí 85 Kč (čís­lo čipu 1 – 400), 91 Kč (čís­lo čipu 401 – 450).
 • Cena obě­du je pro žáky 35 Kč, pro cizí stráv­ní­ky 96 Kč (do jíd­lo­no­si­če 96 Kč).
 • Jídel­ní­ček je vyvě­šen v jídel­ně a na webo­vých strán­kách e‑Strava.cz. Výběr jídel se pro­vá­dí na webo­vé adre­se do 13.00 hodin dne před­chá­ze­jí­cí­ho dni, kdy má být oběd vydán. Při­hlá­še­ní na oběd č. 1 je výji­meč­ně mož­né do 8.00 hod. dne, kdy má být oběd vydán. Při­hlá­še­ní na oběd č. 2 – dva dny dopře­du do 13.00 hodin. Vzhle­dem k tomu, že uzá­věr­ka měsí­ce pro­bí­há tři posled­ní pra­cov­ní dny v měsí­ci, je nut­né obě­dy na tyto tři dny objed­nat dříve.
 • Vyúčto­vá­ní odhlá­še­ných obě­dů se pro­vá­dí při plat­bě na násle­du­jí­cí měsíc. U bez­ho­to­vost­ní plat­by 3× roč­ně (pro­si­nec, bře­zen, červen).
 • Žáci mají nárok na doto­va­nou stra­vu pou­ze ve dnech škol­ní­ho vyu­čo­vá­ní (do jíd­lo­no­si­če mohou jíd­lo ode­brat pou­ze prv­ní den nemo­ci). Dal­ší dny mohou stra­vu ode­bí­rat jen za plnou cenu, tzn. že v pří­pa­dě, kdy žák nemá nárok na doto­va­nou stra­vu a neod­hlá­sí ji, musí dopla­tit roz­díl 61 Kč.
 • Rodi­če se mohou o stra­vo­vá­ní svých dětí infor­mo­vat u vedou­cí škol­ní jídelny.
Skip to content