Modernizace výuky svařování

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Ope­rač­ní program: Inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní pro­gram 2014–2020
Čís­lo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002605
Pri­o­rit­ní osa: 2. Zkva­lit­ně­ní veřej­ných slu­žeb a pod­mí­nek živo­ta pro oby­va­te­le regionů
Inves­tič­ní priorita: 10. Inves­ti­ce do vzdě­lá­vá­ní, odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní, včet­ně odbor­né pří­pra­vy pro zís­ká­ní doved­nos­tí a do celo­ži­vot­ní­ho uče­ní roz­ví­je­ním infrastruk­tu­ry pro vzdě­lá­vá­ní a odbor­nou přípravu
Spe­ci­fic­ký cíl: 2.4 Zvý­še­ní kva­li­ty a dostup­nos­ti infrastruk­tu­ry pro vzdě­lá­vá­ní a celo­ži­vot­ní učení
Role ško­ly: part­ner v pro­jek­tu Morav­sko­slez­ské­ho kraje

Cíl projektu

Cílem pro­jek­tu je moder­ni­zo­vat, zkva­lit­nit a zatrak­tiv­nit výu­ku sva­řo­vá­ní na střed­ních ško­lách zři­zo­va­ných Morav­sko­slez­ským kra­jem. Pro­jekt při­spě­je ke zlep­še­ní pod­mí­nek pro prak­tic­kou i teo­re­tic­kou výu­ku sva­řo­vá­ní stro­jí­ren­ských a řeme­sl­ných obo­rů žáku pěti střed­ních škol.

Výstupy projektu

Výstu­pem pro­jek­tu je moder­ni­za­ce a dopl­ně­ní vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben sva­řo­vá­ní (svá­řeč­ských dílen) na jed­not­li­vých ško­lách. V rám­ci pro­jek­tu budou vybu­do­vá­ny ve všech part­ner­ských ško­lách nové učeb­ny výu­ky na sva­řo­va­cích tre­na­žé­rech a dojde k moder­ni­za­ci a dovy­ba­ve­ní zaří­ze­ní svá­řeč­ských škol o novou tech­ni­ku. V rám­ci pro­jek­tu je také řeše­na bez­ba­ri­é­ro­vost škol, spo­čí­va­jí­cí v bez­ba­ri­é­ro­vých úpra­vách vstu­pů, WC a v poří­ze­ní scho­do­le­zů, a rov­něž konek­ti­vi­ta škol a jejich při­po­je­ní k inter­ne­tu v sou­la­du s poža­dav­ky kyber­ne­tic­ké bezpečnosti.

Partneři projektu

  • Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, se síd­lem: Sýko­ro­va 613/​1, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střed­ní ško­la tech­nic­kých obo­rů, Haví­řov-Šum­bark, Lidic­ká 1a/​600, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, se síd­lem: Lidic­ká 600/​1a, 736 01 Havířov-Šumbark;
  • Střed­ní ško­la tech­ni­ky a slu­žeb, Kar­vi­ná, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, se síd­lem: tř. Osvo­bo­ze­ní 1111/​60, 735 06 Kar­vi­ná – Nové Město;
  • Střed­ní odbor­ná ško­la a Základ­ní ško­la, Měs­to Albrech­ti­ce, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, se síd­lem: Nemoc­nič­ní 117/​11, 793 95 Měs­to Albrechtice;
  • Střed­ní ško­la tech­nic­ká a země­děl­ská, Nový Jičín, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, se síd­lem: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín;

Doba fyzické realizace projektu

čer­ven 2016 – pro­si­nec 2018

Kontaktní osoba

Ing. Milan Ros­tek
pro­jek­to­vý mana­žer
odbor evrop­ských pro­jek­tů
tel.: 595 622 748
e‑mail: milan.​rostek@​msk.​cz

Financování projektu

Zdroj finan­co­vá­ní projektu: výše podí­lu v Kč:
Cel­ko­vé výda­je projektu 22 834 494,65
Cel­ko­vé způ­so­bi­lé výda­je projektu 22 602 174,65
Cel­ko­vá při­zna­ná dota­ce EU (ERDF 85 % + SR 5 %) 20 341 957,18
Spo­lu­fi­nan­co­vá­ní pří­jem­cem — MSK (10 %) 2 260 217,47

Skip to content