Informace pro uchazeče o studium na naší škole

Milý ucha­ze­či,
vítej na webo­vých strán­kách naší střed­ní ško­ly. Nalez­neš zde vše, co potře­bu­ješ vědět, aby sis vybral ten správ­ný obor – obor, kte­rý tě bude bavit, obor, kte­rý je zají­ma­vý, a pře­de­vším obor, kte­rý ti zajis­tí prá­ci či umož­ní dal­ší stu­di­um na vyso­ké škole.

Infor­mač­ní centrum
Střed­ní ško­la polytechnická,
Havířov-Šumbark,
pří­spěv­ko­vá organizace
Bea­ta Kubatková
refe­rent­ka pro studium
tel.: 553 810 001
sekretariat@​ssph.​cz
Mgr. Simo­na Daňhel Sudacká
zástup­ky­ně ředitele
tel.: 553 810 054
sudacka@​ssph.​cz

Veletrhy a výstavy škol v Moravskoslezském kraji v roce 2022

měs­to

název

mís­to

datum

čas

Brun­tál

ARTIFEX – veletrh střed­ních škol a zaměstnanosti

SPŠ a OA Bruntál

24. 11. 2022

09:00 16:00 hod.

Frý­dek-Mís­tek

Trh vzdě­lá­vá­ní a uplat­ně­ní 2022

Hala Polár­ka Frýdek-Místek

22. 9. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Tři­nec

Trh vzdě­lá­vá­ní a uplat­ně­ní 2022

Hala STaRS Třinec

20. 9. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Kar­vi­ná

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Obec­ní dům Druž­ba Karviná

09. 11. 2022

10:00 – 17:00 hod.

Orlo­vá

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Dům kul­tu­ry měs­ta Orlové

23. 11. 2022

10:00 – 16:00 hod.

Haví­řov

Vol­ba povo­lá­ní 2022

Spor­tov­ní hala Slá­vie Havířov

03. 11. 2022

09:00 – 17:00 hod.

Nový Jičín

GEMMA 2022

Ško­lí­cí a vzdě­lá­va­cí zaří­ze­ní Varroc Lighting Sys­tems, s.r.o., Nový Jičín

19. 10. 2022
20. 10. 2022

12:00 – 17:00 hod.
09:00 – 16:00 hod.

Opa­va

Veletrh povo­lá­ní Opa­va
www​.veletrh​po​vo​la​ni​.cz

Více­ú­če­lo­vá hala Opava

05. 10. 2022
06. 10. 2022

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 18:00 hod.

Ost­ra­va

Stu­dent a Job — Veletrh škol, vzdě­lá­vá­ní a pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí
https://​www​.stu​den​ta​job​.cz

Čer­ná lou­ka Ostrava

25. 11. 2022
26. 11. 2022

09:00 – 18:00 hod.
09:00 – 18:00 hod.

Skip to content