Nabídka oborů na naší škole

Nabídka oborů
Naši strojaři

Pou­ze vše­o­bec­né zna­los­ti ti v sou­čas­ném svě­tě nebu­dou sta­čit a prá­vě díky spe­ci­a­li­za­cím a prak­tic­kým tech­nic­kým doved­nos­tem zís­káš před ostat­ní­mi potřeb­ný náskok. Ať se roz­hod­neš pro elek­tro­tech­nic­ké nebo stroj­ní zamě­ře­ní, budeš zkrát­ka vždy o krok napřed.

Naši uči­te­lé jsou odbor­ní­ci na slo­vo vza­tí, máme per­fekt­ní vyba­ve­ní a naši žáci se pra­vi­del­ně umis­ťu­jí na před­ních mís­tech v odbor­ných sou­tě­žích. Chceš-li po stu­diu na naší ško­le pokra­čo­vat na vyso­ké ško­le, nebo rov­nou začneš pra­co­vat v obo­ru, mís­to se pro tebe najde vždy! 

Bonu­sy pro tebe:

  • Všech­ny elek­tro­o­bo­ry – zdar­ma zkouš­ka pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Všech­ny stroj­ní obo­ry – zdar­ma základ­ní svá­řeč­ský kurz.
  • Matu­rit­ní obo­ry ozna­če­né (L+H) – během stu­dia lze zís­kat výuč­ní list i matu­rit­ní vysvědčení.
  • Obo­ry pod­po­ro­va­né sti­pen­di­em – roč­ně lze zís­kat až 10.000 Kč!
  • Našim zři­zo­va­te­lem je Morav­sko­slez­ský kraj, ško­le­né u nás neplatíte!

Maturitní obory

Čtyř­le­té a dvou­le­té (nástav­bo­vé) den­ní stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou. Absol­vent dosáh­ne střed­ní­ho vzdě­lá­ní s maturitou.

U obo­rů, jejichž zamě­ře­ní nesou ozna­če­ní (L+H), lze na kon­ci 3. roč­ní­ku absol­vo­vat také závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list.

Postava s PC

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Odbor­ník na infor­mač­ní tech­no­lo­gie a tvor­bu pro­gra­mo­vé­ho kódu

Žije­me v infor­mač­ní době. Život bez infor­mač­ních sys­té­mů a tech­no­lo­gií si nedo­ve­de­me před­sta­vit. A budouc­nost? Ta bez elektři­ny a s ní spo­je­ných zaří­ze­ní pro zpra­co­vá­ní infor­ma­cí neexistuje.

Pro­zkou­mej obor →

Postava na letící na větrníku

ELEKTROTECHNIK PRO ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE A ELEKTROMOBILITU

Odbor­ník na čis­tou elek­tric­kou ener­gii

Evrop­ská unie si sta­no­vi­la do roku 2020 jas­ný cíl – 20% podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů. V sou­čas­né době a v dal­ších letech se podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů zvy­šu­je. A elek­tro­mo­bi­ly, elek­tro­ko­la a dal­ší “elek­tro-hej­blát­ka”? Ty už jsou běž­nou sou­čás­tí naše­ho života.

Pro­zkou­mej obor →

Postava opravující porouchaný stroj

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (L+H)

Odbor­ník na stro­ja­ři­nu

Tech­no­log výro­by, CNC obrá­běč či ope­rá­tor, mecha­nik seři­zo­vač, vedou­cí výrob­ní lin­ky, kon­struk­tér stro­jů, mis­tr svá­řeč – to je jen zlo­mek nabíd­ky pra­cov­ních míst, kte­ré jsou neob­sa­ze­né a dob­ře placené!

Pro­zkou­mej obor →

Postavička s robotem

DIGITÁLNÍ TECHNIKA A MECHATRONIKA (L+H)

Odbor­ník na pro­po­je­ní elek­tro­ni­ky, mecha­ni­ky, infor­ma­ti­ky a řídi­cích sys­té­mů.

Mecha­t­ro­ni­ka inte­gru­je poznatky zejmé­na z oblas­ti elek­tro­ni­ky, mecha­ni­ky, infor­ma­ti­ky a říze­ní. Nachá­zí uplat­ně­ní v mno­ha moder­ních obo­rech jako je robo­ti­ka, inte­li­gent­ní sen­zo­ri­ka, řídi­cí tech­ni­ka a mno­ho dal­ších. Na trhu prá­ce se o tebe budou přetahovat.

Pro­zkou­mej obor →

Postavy utíkající před počítačem ve tvaru pavouka

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ (L+H)

Odbor­ník na infor­mač­ní tech­no­lo­gie a elek­tro­nic­ké sys­témy

Infor­mač­ní tech­no­lo­gie jsou všu­de kolem nás a jsou sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Není to jen hard­ware a soft­ware počí­ta­če. Je to také nosi­tel­ná elek­tro­ni­ka, IoT, počí­ta­čo­vé sítě, navi­gač­ní sys­témy a spous­ta dal­ších elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní. A na to všech­no je potře­ba kva­li­fi­ko­va­né odborníky.

Pro­zkou­mej obor →

Postavička na stožáru vysokého napětí

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

Odbor­ník na silo­vou elektři­nu
2‑leté nástav­bo­vé studium

Absol­vo­val jsi úspěš­ně 3‑letý učeb­ní elek­tro obor a rád by jsi zís­kal ješ­tě matu­ri­tu? Tak pak je stu­di­um v tom­to obo­ru to pra­vé oře­cho­vé prá­vě pro tebe! Staň se “elek­tro silá­kem” s úpl­ným střed­ním elek­tro­tech­nic­kým vzděláním!

Pro­zkou­mej obor →

Učební obory

Tří­le­té den­ní stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou. Absol­vent dosáh­ne střed­ní­ho vzdě­lá­ní s výuč­ním listem.

Postavička elektrikáře

ELEKTROMECHANIK DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH INSTALACÍ

Odbor­ník na elek­tro­in­sta­la­ce

Kam se podí­vá­me, tam se něco sta­ví, při­sta­vu­je a rekon­stru­u­je. Sami si doká­že­me nale­pit kach­lič­ky, vymě­nit těs­ně­ní, vyma­lo­vat. Sami zvlád­ne­me všech­no – až na jedi­né. Elek­tro­in­sta­la­ce musí vždyc­ky dělat elek­tri­kář, od elek­tro­mě­ru až po zásuv­ku a svítidla.

Pro­zkou­mej obor →

Postavička lupiče snímaná kamerovým systémem

ELEKTROMECHANIK SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Odbor­ník na elek­tro­nic­kou komu­ni­ka­ci a bez­peč­nost

Elektři­na – to nejsou jenom elek­tric­ké roz­vo­dy. To je také sla­bo­proudá elek­tro­ni­ka, sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ka. Doba si žádá pro­fe­si­o­nál­ní řeše­ní zabez­pe­če­ní obyt­ných i prů­mys­lo­vých objek­tů. Kame­ry a čidla by se však neo­be­šly bez komu­ni­ka­ce s dato­vý­mi roz­vadě­či. A prá­vě pře­dá­vá­ním infor­ma­cí na dál­ku se mimo jiné zabý­vá sdě­lo­va­cí technika.

Pro­zkou­mej obor →

Postavička svářeče

STROJNÍ MECHANIK

Odbor­ník na ruč­ní i stroj­ní zpra­co­vá­ní kovů

Stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, dopra­va, ener­ge­tic­ký a zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl – nikdo se neo­be­jde bez stroj­ní­ho mecha­ni­ka. Všich­ni potře­bu­jí svá­ře­če, stroj­ní­ka nebo mon­té­ra. Trh prá­ce je hladový.

Pro­zkou­mej obor →

Skip to content