Elektrotechnická centra

Logo ROP
Ope­rač­ní program: ROP NUTS II Morav­sko­slez­sko 2007–2013
Pri­o­rit­ní osa: 2. Pod­po­ra pro­spe­ri­ty regionu
Oblast pod­po­ry: 2.1 Infrastruk­tu­ra veřej­ných služeb
Díl­čí oblast podpory: 2.1.1 Roz­voj infrastruk­tu­ry pro vzdělávání
Čís­lo projektu: CZ.1.10/2.1.00/09.00728

Financování projektu

Zdroj finan­co­vá­ní projektu: Výše podí­lu v Kč:
Cel­ko­vé způ­so­bi­lé výda­je projektu 41 314 888,00
Cel­ko­vá při­zna­ná dota­ce z roz­počtu RR (92,5 %) 38 216 271,40
Podíl Morav­sko­slez­ské­ho kra­je (7,5 %) 3 098 616,60

Cíl projektu

Cílem pro­jek­tu bylo vybu­do­vá­ní odbor­ných a spe­ci­ál­ních uče­ben, labo­ra­to­ří a dílen vyba­ve­ných spe­ci­ál­ním nábyt­kem, pří­stro­ji, nástro­ji a pomůc­ka­mi potřeb­ný­mi pro rea­li­za­ci cílů a obsa­hu vzdě­lá­vá­ní sta­no­ve­ných rám­co­vý­mi a škol­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi pro­gra­my elek­tro­tech­nic­ky zamě­ře­ných obo­rů střed­ní­ho vzdě­lá­ní, zahr­nu­jí­cích odbor­ný výcvik.

Výstupy projektu

Nově vznik­lé a rekon­stru­o­va­né díl­ny, labo­ra­to­ře a odbor­né učeb­ny vyba­ve­né tre­na­žé­ry a dal­ším tech­nic­kým zaří­ze­ním, umož­ňu­jí­cí zajiš­tě­ní kva­li­ty odbor­né­ho výcvi­ku na úrov­ni doby. Dopl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho tech­nic­ké­ho a tech­no­lo­gic­ké­ho vyba­ve­ní škol – pří­stro­je, nářa­dí, didak­tic­ká a výpo­čet­ní tech­ni­ka, učeb­ní pomůcky.

Popis konečného stavu projektu

Do pro­jek­tu ško­la vstou­pi­la na pod­zim roku 2008. Byl zpra­co­ván návrh rea­li­za­ce pro­jek­tu pro potře­by výu­ky našich elek­tro­tech­nic­ky zamě­ře­ných obo­rů (řeše­ní zamě­ře­ní uče­ben a jejich vyba­ve­ní, úpra­vy pro­stor uče­ben a jejich vyu­ži­tí). V červ­nu 2011 byly dokon­če­ny všech­ny sta­veb­ní úpra­vy a čás­teč­né vyba­ve­ní tech­nic­kým zařízením.

V rám­ci pro­jek­tu bylo vybu­do­vá­no a vyba­ve­no na naší ško­le cel­kem 5 spe­ci­a­li­zo­va­ných uče­ben a dílen: učeb­na auto­ma­ti­za­ce a mecha­t­ro­ni­ky, díl­na — tré­nin­ko­vý dům, výrob­na ploš­ných spo­jů, díl­na měře­ní, a pra­co­viš­tě počí­ta­čem říze­ných měře­ní. Výu­ka na těch­to veli­ce moder­ně zaří­ze­ných a vyba­ve­ných učeb­nách zača­la postup­ně pro­bí­hat od škol­ní­ho roku 2011/​2012. Jako posled­ní vznik­la výrob­na ploš­ných spo­jů, kde bude výu­ka zahá­je­na do kon­ce škol­ní­ho roku 2012/​2013.

Skip to content