Národní plán doučování

Logo edu.cz doučování

Pan­de­mie COVID–19 zasa­hu­je do reži­mu vzdě­lá­vá­ní na čes­kých ško­lách již od břez­na roku 2020. Výlu­ka pre­zenč­ní výu­ky má výraz­né nega­tiv­ní dopa­dy na vzdě­lá­va­cí výsled­ky žáků a zvý­še­ní vzdě­la­nost­ních nerov­nos­tí. Sní­že­ná úro­veň vzdě­lá­ní se při­tom pro­mí­tá i do budou­cích výděl­ků sou­čas­ných žáků a stu­den­tů, a to po dlou­hé deká­dy jejich pro­duk­tiv­ní­ho života.

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy pro­to při­pra­vi­lo Národ­ní plán dou­čo­vá­ní, kte­rý pomů­že zmír­nit nega­tiv­ní dopa­dy výlu­ky pre­zenč­ní výu­ky. Plán pod­po­ru­je všech­ny základ­ní a střed­ní ško­ly a kon­zer­va­to­ře v Čes­ké repub­li­ce v rea­li­za­ci indi­vi­du­ál­ní­ho i sku­pi­no­vé­ho dou­čo­vá­ní žáků. V prv­ní fázi bude pří­mé dou­čo­vá­ní žáků pro­bí­hat do 31. 12. 2021.

Poměr pří­mé peda­go­gic­ké čin­nos­ti a pří­pra­vy je v tom­to pro­gra­mu určen pomě­rem 45 minut pří­mé čin­nos­ti na 15 minut pří­pra­vy, tedy 3 : 1 ve pro­spěch pří­mé­ho dou­čo­vá­ní žáka.

Národní plán doučování - plakát

Kdo potřebuje doučování?

Kri­té­ria pro doučování

Kdo může doučovat?

Orga­ni­zač­ní a per­so­nál­ní zajiš­tě­ní dou­čo­vá­ní je v kom­pe­ten­ci ředi­te­le ško­ly. S ohle­dem na sku­teč­nost, že pova­ha dou­čo­vá­ní není škol­ským záko­nem defi­no­vá­na, není defi­no­vá­na ani mini­mál­ní odbor­ná kvalifikace.

V naší ško­le se dou­čo­vá­ní cho­pi­li plně kva­li­fi­ko­va­ní peda­go­go­vé vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cích a odbor­ných předmětů:

Odbor­né před­mě­ty stro­jí­ren­ské
Ing. Ive­ta Mičí­ko­vá
Ing. Dušan Mikmek

Odbor­né před­mě­ty elek­tro­tech­nic­ké
Ing. Petr Bou­cha­la
Ing. Tomáš Daňhel
Ing. Eva Navrá­ti­lo­vá
Ing. Dušan Pauček

Vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty
Mgr. Vla­di­mí­ra Hole­šo­vá
Mgr. Hana Vochtová

Národní plán doučování | období leden–srpen 2022

Akti­vi­ty dou­čo­vá­ní pokra­ču­jí po pod­zim­ním obdo­bí i v obdo­bí násle­du­jí­cím, tedy v měsí­cích leden–srpen 2022. Všech­ny akti­vi­ty jsou finan­co­vá­ny z Nástro­je pro oži­ve­ní a odol­nost EU.

Naše ško­la se k tomu­to pro­gra­mu opět při­po­ji­la, a to v násle­du­jí­cích blocích:

Odbor­né před­mě­ty stro­jí­ren­ské
Ing. Ive­ta Mičí­ko­vá
Ing. Dušan Mikmek

Odbor­né před­mě­ty elek­tro­tech­nic­ké
Ing. Petr Bou­cha­la
Ing. Tomáš Daňhel
Ing. Petr Dvor­ský
Ing. Pavel Goli­áš
Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.
Ing. Eva Navrá­ti­lo­vá
Ing. Dušan Pauček

Mate­ma­ti­ka
Mgr. Hana Kri­ža­no­vá
Mgr. Hana Vochtová

Čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra pro žáky s OMJ
Mgr. Vla­di­mí­ra Holešová

Milí žáci, jsme při­pra­ve­ni vám s čím­ko­li pomo­ci. Nevá­hej­te přijít.

Mgr. Simo­na Daňhel Sudac­ká
zástup­ky­ně ředitele

Jak komunikovat s žáky a rodiči?

Osme­ro, aby se z dou­čo­vá­ní nesta­lo stigma

Skip to content