Elektrolaboratoře

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Ope­rač­ní program: Inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní program
Čís­lo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525
Název pro­jek­tu: Elek­t­ro­la­bo­ra­to­ře
Spe­ci­fic­ký cíl: Obno­va labo­ra­to­ře elek­tro­tech­nic­kých měření
Cel­ko­vé výda­je projektu: 21.600.000 Kč
Alo­ko­va­ná část­ka pro školu: 1.300.000 Kč
Role ško­ly: part­ner v pro­jek­tu Morav­sko­slez­ské­ho kraje

Cíl projektu

Pro­jekt rea­go­val na zasta­ra­lost výu­ky elek­tro­tech­nic­kých obo­rů na sed­mi ško­lách zři­zo­va­ných Morav­sko­slez­ským kra­jem. Pře­de­vším díky poří­ze­ní moder­ní­ho vyba­ve­ní pro výu­ku v rám­ci pro­jek­tu došlo ke zlep­še­ní výu­ky těch­to obo­rů v sou­la­du s poža­dav­ky zaměst­na­va­te­lů a vyso­kých škol, čímž se zlep­ší dal­ší uplat­ni­tel­nost žáků. Ško­ly jsou díky pro­jek­tu rov­něž bez­ba­ri­é­ro­vé. V rám­ci pro­jek­tu je řeše­na také konek­ti­vi­ta škol a jejich při­po­je­ní k inter­ne­tu v sou­la­du s poža­dav­ky kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Výstu­pem pro­jek­tu jsou moder­ní labo­ra­to­ře pro výu­ku elet­ro­tech­nic­kých obo­rů, kte­ré žáky lépe při­pra­ví pro dal­ší stu­di­um nebo pro pra­xi na školách.

Laboratoř L2 - před realizací projektu
Laboratoř L2 - současný stav
Skip to content