Kontaktní údaje

Název ško­ly
Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá organizace

IZO ško­ly
107 880 245

IČO ško­ly
13644289

Tele­fon
+420 596 884 825–26
+420 553 810 000 (spo­jo­va­tel­ka)
+420 553 810 001 (sekre­ta­ri­át)

Fax
+420 596 884 827

Adre­sa ško­ly
Sýko­ro­va 613/​1, Haví­řov-Šum­bark, 736 01

REDIZO ško­ly
600 016 510

ID dato­vé schrán­ky
u53fck8

E‑mail
skola@​ssph.​cz

Elek­tro­nic­ká poda­tel­na
sshs@po-msk.cz
veli­kost zprá­vy je max. 20 MB
for­mát pří­lo­hy zprá­vy: DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO

Budova školy
Skip to content