Organizace školního roku

ZÁŘÍ 2022

Ter­mínUdá­lost
1. 9. 2022Začá­tek škol­ní­ho roku 2022/​2023
1. 9. 2022Písem­ná část MZ – DT z čes­ké­ho jazy­ka a literatury
2. 9. 2022Písem­ná část MZ – DT z mate­ma­ti­ky a ang­lic­ké­ho jazyka
6. 9. 2022Písem­ná část ZZ
7. 9. 2022Prak­tic­ká část MZ a ZZ
12. — 13. 9. 2022Úst­ní část MZ
14. 9. 2022Úst­ní část ZZ
15. 9. 2022Tříd­ní schůz­ky 1. roč­ní­ků (začá­tek 16.00 hod.)
19. — 27. 9. 2022Spor­tov­ně-turis­tic­ký kurz v Chorvatsku
19. — 23. 9. 2022Moti­vač­ní worksho­py pro žáky 1. ročníků
27. 9. 2022Akce EVVO – údrž­ba sušan­ských rybníků 
28. 9. 2022Stát­ní svá­tek – Den čes­ké státnosti

ŘÍJEN 2022

Ter­mínUdá­lost
3. — 7. 10. 2022Eko­lo­gic­ký pobyt žáků v pří­ro­dě I.
10. — 14. 10. 2022Eko­lo­gic­ký pobyt žáků v pří­ro­dě II.
20. 10. 2022Zase­dá­ní škol­ské rady
21. 10. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
24. 10. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
26. — 27. 10. 2022Pod­zim­ní prázd­ni­ny žáků
28. 10. 2022Stát­ní svá­tek — Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho státu

LISTOPAD 2022

Ter­mínUdá­lost
10. 11. 2022Uza­vře­ní prů­běž­né kla­si­fi­ka­ce za 1. čtvrtletí
15. 11. 2022Tříd­ní schůz­ky + peda­go­gic­ká rada
17. 11. 2022Stát­ní svá­tek — Den boje za svo­bo­du a demokracii
22. 11. 2022Dny ote­vře­ných dve­ří I. (14.00–18.00)
25. 11. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
28. 11. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
30 11. 2022Onli­ne veletrh střed­ních škol (10.00–18.00)

PROSINEC 2022

Ter­mínUdá­lost
1. 12. 2022Dny ote­vře­ných dve­ří II. (14.00–18.00)
5. 12. 2022Písem­ná část závě­reč­ných zkoušek
6. — 7. 12. 2022Prak­tic­ká část závě­reč­ných zkoušek
9. 12. 2022Tech­ni­á­da 2022
14. 12. 2022Úst­ní část závě­reč­ných zkoušek
16. 12. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
19. 12. 2022Výplat­ní ter­mí­ny žáků
23. — 31. 12. 2022Vánoč­ní prázdniny

LEDEN 2023

Ter­mínUdá­lost
1. — 2. 1. 2023Vánoč­ní prázdniny
3. 1. 2023Nástup žáků do školy
14. 1. 2023Dny ote­vře­ných dve­ří III. (9.00–13.00)
20. 1. 2023Uza­vře­ní kla­si­fi­ka­ce za 1. pololetí
20. 1. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
23. 1. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
25. 1. 2023Peda­go­gic­ká rada
31. 1. 2023Konec 1. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2022/​2023

ÚNOR 2023

Ter­mínUdá­lost
3. 2. 2023Polo­let­ní prázd­ni­ny žáků
24. 2. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
27. 2. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
28. 2. 2023Tříd­ní schůz­ky – ME 4., MZE 4., ET 4.

BŘEZEN 2023

Ter­mínUdá­lost
13. 3. – 19 3. 2023Jar­ní prázd­ni­ny žáků (okres Karviná)
24.. 3. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
27. 3. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků

DUBEN 2023

Ter­mínUdá­lost
6. 4. 2023Veli­ko­noč­ní prázdniny
7. 4. 2023Stát­ní svá­tek — Vel­ký pátek
10. 4. 2023Stát­ní svá­tek — Veli­ko­noč­ní pondělí
11. 4. 2023Matu­rit­ní zkouš­ky — písem­ná zkouš­ka z JČL
12. 4. 2023Matu­rit­ní zkouš­ky — písem­ná zkouš­ka z JA
13. 4. 2023Jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky — 1. řád­ný termín
14. 4. 2023Jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky — 2. řád­ný termín
14. 4. 2023Uza­vře­ní prů­běž­né kla­si­fi­ka­ce za 3. čtvrtletí
19. 4. 2023Peda­go­gic­ká rada
19. 4. 2023Kla­si­fi­kač­ní kon­fe­ren­ce ME 4., MZE 4., ET 4., EP 2.
20. 4. 2023Part­ner­ské tříd­ní schůzky
21. 4. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
24. 4. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
27. 4. 2023Vydá­vá­ní vysvěd­če­ní ve tří­dách ME 4., MZE 4., ET 4., EP 2.

KVĚTEN 2023

Ter­mínUdá­lost
1. 5. 2023Stát­ní svá­tek — Svá­tek práce
2. a 3. 5. 2023Matu­rit­ní zkouš­ky — didak­tic­ké testy
5. — 12. 5. 2023Matu­rit­ní zkouš­ky — prak­tic­ká část
8. 5. 2023Stát­ní svá­tek — Den vítězství
10. 5. 2023Jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky — 1. náhrad­ní termín
11. 5. 2023Jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky — 2. náhrad­ní termín
15. — 26. 5. 2023Matu­rit­ní zkouš­ky — úst­ní část
25. 5. 2023Kla­si­fi­kač­ní kon­fe­ren­ce – EL 3., SM 3., MZE 3.
26. 5. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
29. 5. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
31. 5. 2023Sezná­me­ní se závě­reč­nou kla­si­fi­ka­cí — tří­dy EL 3., SM 3., MZE 3.
31. 5. 2023Slav­nost­ní vyřa­ze­ní absol­ven­tů – ME 4., MZE 4., ET 4., EP 2.

ČERVEN 2023

Ter­mínUdá­lost
1. 6. 2023Závě­reč­né zkouš­ky — písem­ná část
5. — 9. 6. 2023Závě­reč­né zkouš­ky — prak­tic­ká část
16. 6. 2023Vydá­vá­ní vysvěd­če­ní ve tří­dách EL 3., SM 3.
16. 6. 2023Sezná­me­ní s výsled­ky písem­né a prak­tic­ké čás­ti ZZ
16. 6. 2023Uza­vře­ní kla­si­fi­ka­ce za 2. pololetí
19. — 23. 6. 2023Závě­reč­né zkouš­ky — úst­ní část
21. 6. 2023Peda­go­gic­ká rada
23. 6. 2023Výplat­ní ter­mí­ny žáků
26. 6. 2023Výplat­ní ter­mín žáků
28. 6. 2023Slav­nost­ní vyřa­ze­ní absol­ven­tů – EL 3., SM 3., MZE 3.
30. 6. 2023Konec 2. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2022/​2023

ČERVENEC, SRPEN 2023

Ter­mínUdá­lost
1. 7. — 3. 9. 2023Let­ní prázdniny
28. — 29. 8. 2023Oprav­né zkoušky
Skip to content