Vysoké školy

Přehled vysokých škol naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Přehled vysokých škol v ČR.

Rozhodujete-li se, na které vysoké školy chcete dále studovat, můžete s výhodou využít informační modul na webovýcj stránkách VysokeSkoly.cz, který Vám mimo jiné nabízí:

 • katalog vysokých škol,
 • informace pro uchazeče na VŠ,
 • kalendář akcí vysokých škol (termíny podávání přihlášek na vysokou školu, termíny přijímacího řízení, dny otevřených dveří),
 • aktuality, články a informace přímo z vysokých škol a také speciály o studijních oborech, které je možné na vysokých školách studovat,
 • testy národních srovnávacích zkoušek.
Jak si vybrat vysokou školu

Odpověď není vůbec jednoduchá, snad by se dala stručně shrnout – srdcem i rozumem.

Rozhodnutí o tom, kterou školu si vybrat, je jedno z nejdůležitějších v životě člověka. Často se může stát, že maturant podlehne svému nadšení, popř. vlivu spolužáků, a přihlásí se na školu, na kterou je velmi malá pravděpodobnost přijetí, nebo během studia zjistí, že ho zvolený obor nebaví, či mu nevyhovuje vysoká (nízká) úroveň studia. Ztratí tak několik let a cesta k dovršení vysokoškolského vzdělání se může zkomplikovat.

Podle čeho se rozhodujeme:

 • zájem o zvolený obor
 • uplatnění po studiu
 • prestiž fakulty
 • kvalita výuky
 • podoba přijímacích zkoušek
 • místo studia
 • zkušenosti studentů fakulty

Před samotným výběrem si odpovězte na následující otázky:

Jaká je šance na přijetí?Je-li reálná pravděpodobnost menší než 15%, raději si dejte ještě jednu přihlášku jinam. Na řadě škol je bohužel výsledek přijímací zkoušky dílem náhody než vašich schopností. Národní srovnávací zkoušky (dále NSZ) nabízejí možnost využití výsledku stejné zkoušky na fakulty s rozdílnými hranicemi pro přijetí. Tentýž výsledek tedy může znamenat jen malou šanci na jedné fakultě, na druhé však zajistí přijetí.

Jaké je uplatnění po studiu?

Pro někoho je zájem o obor naprosto rozhodující, ale studium na vysoké škole trvá jen několik let. Kdežto pracovat v tomto oboru budete po celý zbytek života. Bude Vás tato práce naplňovat?

Jaká je na dané škole mortalita?

Mortalita znamená počet studentů, kteří z nějakých důvodů zanechali studia nebo byli vyloučeni. Mortalita je velmi důležitým ukazatelem náročnosti školy. Je třeba si uvědomit, že náročnost školy vůbec nesouvisí s náročností přijímacích zkoušek. Ve většině případů je to právě naopak, těžké přijímací zkoušky spíše signalizují větší šanci na dostudování.Fakulty, které berou studenty bez přijímacích zkoušek, často provádějí selekci studentů v prvních dvou letech studia.

Jaká je časová náročnost studia?

Kolik hodin týdně připadá na přednášky, cvičení a semináře? Kolik času je potřeba strávit přípravou na výuku či učením na zkoušku? Tyto údaje se zásadně liší podle jednotlivých škol. Je dobré zjistit tyto informace přímo od studentů, kteří na fakultě aktuálně studují.

Jaká je kvalita výuky?

Jsou profesoři na škole na slovo vzatými odborníky? Umějí své znalosti dobře prodat? Čtou na přednáškách pouze skripta, nebo se dostanou i k doplňujícím informacím a zajímavostem? Dávají na konci přednášky prostor k diskusi? Nejlepší jsou zkušenosti studentů.

Jací jsou na škole studenti?

Vybírají si školu studenti spíše s lepším nebo horším prospěchem ze střední školy? Jsou na škole spíše studenti, které daná škola baví, nebo tam jsou ti, kteří se jinam nedostali? Je obvyklé chodit často do hospody nebo se tráví čas ve školní knihovně? Je na škole více studentek či studentů? Navštivte nějakou přednášku, i na první pohled lze leccos zjistit.

Kolik studentů je v jednom ročníku?

Na školách, kde je v prvním ročníku na jednom oboru 700 studentů, se člověk cítí jinak než na škole s oborem pro 15 studentů. Často to také ovlivňuje kvalitu výuky a mortalitu.

Jak je obtížné sehnat bydlení?

Na některých VŠ jsou koleje velmi nedostatkovým zbožím, a to i pro studenty v prvních ročnících, kteří bývají upřednostňováni. Shánění privátního bydlení má také svá úskalí. Uchazeč by si měl dobře rozmyslet, jestli opravdu chce denně dojíždět sto kilometrů, nebo jestli se nechce raději přihlásit někam jinam. Na spokojenost se studiem to může mít velký vliv.

Do jaké míry je fakulta “světová”?

Pokud škola široce spolupracuje se zahraničními univerzitami, je to jeden z indikátorů kvality a zároveň možnost absolvovat zajímavé přednášky v cizím jazyce či jednodušší přístup ke studiu v zahraničí.

Jaké je materiální vybavení školy?

Při studiu filozofie je to podružný faktor, při studiu informatiky nebo jiných technických oborů velmi důležitý ukazatel. Uchazeč by měl využít dnů otevřených dveří a zjistit o škole co nejvíce.

Zdroj: Kariéra příloha Hospodářských novin

Přihlášky ke studiu
Vzor přihlášky ke studiu na vysoké škole

Na webových stránkách VŠB – TUO je dostupná elektronická přihláška ke studiu.

Doporučení a rady při podávání přihlášek:

 • počet podaných přihlášek není omezený
 • za každou podanou přihlášku se platí manipulační poplatek (400 až 550 Kč)
 • manipulační poplatek bývá nižší, pokud přihlášku podáte elektronicky
 • přihláška musí být vyplněna čitelně na originálním tiskopise
 • vyplněnou přihlášku dáte ke kontrole třídnímu učiteli, který svým podpisem ověří správnost údajů
 • razítko školy dostanete u p. sekretářky, která zajistí i podpis ředitele školy
 • nepropásněte termín pro podání přihlášky
Termíny podání přihlášek na VŠ

Ostravská univerzita
Podat e-přihlášku (do 15. března 2021)

Dny otevřených dveří na vybraných fakultách
Přijímací řízení

 Na přijímací zkoušky budete pozváni doporučeným dopisem. O přijetí studenta rozhoduje rektor VŠ, popř. děkan fakulty. Do 30 dnů od ukončení přijímací zkoušky dostane uchazeč písemné rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. Obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže napadené rozhodnutí vydal děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem školy nebo fakulty nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Zprávu o průběhu přijímacího řízení v daném akademickém roce je vysoká škola nebo fakulta povinna zveřejnit podle § 49 odst. 8 zákona o vysokých školách do 15 dnů po jeho skončení. Rozsah informací a postup při zveřejnění informací o přijímacím řízení upravuje vyhláška č. 343/2002 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR , o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na VŠ, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb. Texty obou vyhlášek jsou umístěny na internetu.

Prezentace vybraných vysokých škol

PRIGO – Chytrá škola
www.prigo.cz

Leták školy PRIGO
Průvodce – vysoká škola
Průvodce – vyšší odborná škola

VŠB–TUO, Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program:
Materiály a technologie pro automobilový průmysl 

Národní srovnávací zkoušky

Národní srovnávací zkoušky (dále jen NSZ) představují nový typ přijímacího řízení na české vysoké školy. Výsledek jedné zkoušky platí na desítkách fakult.

Fakulty využívají NSZ trojím způsobem:

 1. fakulta přijímá uchazeče jen podle výsledku NSZ, tzn., že NSZ jsou povinné,
 2. uchazeč musí kromě NSZ absolvovat i další části přijímacího řízení pořádané fakultou,
 3. fakulta k výsledku NSZ přihlédne, ale účast v NSZ není povinná.

Co obsahují NSZ? Skládají se z několika různých testových zkoušek. Jsou jimi zkoušky z Obecných studijních předpokladů, Základů společenských věd, Matematiky, Přírodních věd a Anglického/Německého jazyka. Uchazeči nemusí absolvovat všechny, většina fakult požaduje výsledek zkoušky z Obecných studijních předpokladů (OSP). V letošním roce dochází k velkým změnám v tomto testu. Některé vysoké školy budou vyžadovat absolvování testu OSP Základní (90 min.), který obsahuje oddíl verbální, analytický a kvantitativní. Náročnější fakulty budou vyžadovat test OSP (150 min.), který kromě jmenovaných oddílů navíc obsahuje oddíl kritického myšlení a oddíl abstraktního uvažování. Absolvováním rozšířené verze testu OSP získáte zároveň výsledek z části základní, protože první tři oddíly testu jsou shodné. Naopak to samozřejmě neplatí.

Národní srovnávací zkoušky mají pro studenty řadu výhod:

 1. probíhají v několika termínech, většinou od listopadu do května a nezávisle na fakultě. Uchazeč se může přihlásit na libovolný počet termínů. Odpadá stres a obava z možného neúspěchu. Statistiky je zjištěno, že při vyšším počtu absolvovaných termínů se zvyšuje také úspěšnost uchazeče.
 2. započítává se nejlepší výsledek z NSZ, ten je pak předán fakultě v průběhu května a června.
 3. místo konání zkoušek si zvolí uchazeč sám, většinou je to nejblíže bydlišti. V naší oblasti je to: Frýdek – Místek, Ostrava, Nový Jičín, Opava. Zkoušky probíhají většinou v sobotu.
 4. možnost volby fakulty - platnost zkoušek na několika fakultách je významnou výhodou NSZ. Uchazeči při podání více přihlášek tak zvyšují své šance na přijetí.
 5. objektivita zkoušek – účastníci mají po celou dobu konání kontrolu nad vlastní zkouškou. Spolu s výsledky dostanou v elektronické podobě i vlastní záznamový arch, který mohou porovnat se zadáním a vyhodnocením testu. V případě nesrovnalostí mohou požádat o přehodnocení zkoušky.

10 tipů pro řešení testu OSP naostro:

 1. Příslušný oddíl si nejprve projděte a pokuste se v něm identifikovat úlohy, které budete umět vyřešit rychle a bezchybně.
 2. Postupujte ve vlnách - nejdříve řešte úlohy, které jsou jednoduché, pak ty náročnější.
 3. Nenechte se znervóznit nedostatkem času – to trápí všechny, vynechejte pro vás „neřešitelné“ úlohy.
 4. Dávejte pozor, abyste se „nezasekli“ u nějaké úlohy, je lepší ji opustit.
 5. Nepřemýšlejte o ničem jiném než o úloze, kterou právě řešíte.
 6. Zadání čtěte velmi pozorně a stejně pozorně test vyplňujte.
 7. V případě komplikovanějšího zadání se ujistěte, že mu skutečně rozumíte.
 8. Co nejvíce informací si zaznamenávejte do zadání a na pomocné papíry.
 9. Nevíte-li o úloze nic, netipujte. Špatné odpovědi se penalizují.
 10. Máte-li pocit, že nestíháte, nepropadejte panice.

Ukázky testů najdete na internetových stránkách www.scio.cz/nsz. K NSZ se můžete přihlásit v e-shopu na www.scio.cz/nsz. Za jednu zkoušku z jednoho OSP zaplatíte 401 Kč. Veškeré další informace k přihlášení, ceně, způsobu úhrady peněz naleznete na webových stránkách společnosti Scio.

Přípravné kurzy

Institut vzdělávání Sokrates Ostrava
www.sokrates.cz

Vzdělávací společnost
www.tutor.cz

Vzdělávací centrum AZ Smart
www.pripravne-kurzy.cz

Užitečné odkazy
Studentský portál PRIMAT.CZ

Jak se co nejlépe připravit na přijímačky? Kde sehnat vzorové příklady minulých přijímaček? Která škola a fakulta je pro tebe nejlepší? Jaká je kvalita vyučování a uplatnění? Kde sehnat nejlepší bydlení? Máš ještě další otázky? Stačí se přihlásit na studijní portál pro vysokoškoláky a středoškoláky www.primat.cz. Na fóru vybrané školy a fakulty najdeš v sekci "Dotazy středoškoláků" všechny potřebné a zajímavé informace! A pokud je nenajdeš, můžeš se na ně vysokoškoláků zeptat. Nadále ti bude Primat.cz pomáhat lépe zvládat následující roky na vysoké škole. Poradíme ti, které předměty si zapsat, pomůžeme sehnat potřebné materiály atd.

Skip to content