Organizační řád

Orga­ni­zač­ní řád je základ­ním před­pi­sem orga­ni­za­ce, vyda­ným na zákla­dě usta­no­ve­ní § 305 záko­na č. 262/​2006 Sb. záko­ní­ku prá­ce ve zně­ní poz­děj­ších předpisů.

Je vydán pro­to, aby:

  • sta­no­vil děl­bu pra­vo­mo­cí a odpo­věd­nos­tí mezi vnitř­ní­mi orga­ni­zač­ní­mi jed­not­ka­mi, tzn., aby upra­vil vnitř­ní organizaci,
  • podrob­ně­ji spe­ci­fi­ko­val základ­ní úko­ly orga­ni­za­ce, kte­ré jsou pro orga­ni­za­ci sta­no­ve­ny ve zři­zo­va­cí listině,
  • vytvo­řil před­po­kla­dy pro správ­ný výkon řídi­cích vazeb v organizaci,
  • for­mou orga­ni­zač­ní­ho sché­ma­tu jako nedíl­né sou­čás­ti orga­ni­zač­ní­ho řádu sro­zu­mi­tel­ně všem zaměst­nan­cům i exter­ním uži­va­te­lům zná­zor­nil vzá­jem­né vzta­hy pod­ří­ze­nos­ti a nad­ří­ze­nos­ti mezi řídí­cí­mi a výkon­ný­mi slož­ka­mi v organizaci,
  • defi­no­val sys­tém říze­ní, tj. řídí­cí úrov­ně, porad­ní orgány.

Orga­ni­zač­ní řád vydá­vá ředi­tel. Ředi­tel je rov­něž opráv­něn pro­vá­dět jeho změ­ny a doplň­ky, a to for­mou čís­lo­va­ných dodat­ků. Při orga­ni­zo­vá­ní i prak­tic­kém pro­vá­dě­ní čin­nos­tí je ved­le orga­ni­zač­ní­ho řádu nut­né respek­to­vat plat­né práv­ní před­pi­sy, směr­ni­ce a pra­vi­dla vzta­hu­jí­cí se k dané činnosti.

Orga­ni­zač­ní řád plat­ný od 1. září 2016

Orga­ni­zač­ní sché­ma plat­né od 1. září 2016

Skip to content