Organizační řád

Organizační řád je základním předpisem organizace, vydaným na základě ustanovení § 305 zákona č. 262/​2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

Je vydán proto, aby:

  • stanovil dělbu pravomocí a odpovědností mezi vnitřními organizačními jednotkami, tzn., aby upravil vnitřní organizaci,
  • podrobněji specifikoval základní úkoly organizace, které jsou pro organizaci stanoveny ve zřizovací listině,
  • vytvořil předpoklady pro správný výkon řídicích vazeb v organizaci,
  • formou organizačního schématu jako nedílné součásti organizačního řádu srozumitelně všem zaměstnancům i externím uživatelům znázornil vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi řídícími a výkonnými složkami v organizaci,
  • definoval systém řízení, tj. řídící úrovně, poradní orgány.

Organizační řád vydává ředitel. Ředitel je rovněž oprávněn provádět jeho změny a doplňky, a to formou číslovaných dodatků. Při organizování i praktickém provádění činností je vedle organizačního řádu nutné respektovat platné právní předpisy, směrnice a pravidla vztahující se k dané činnosti.

Organizační řád platný od 1. září 2016

Organizační schéma platné od 1. září 2016

Skip to content