Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Logo EU a Minosterstva pro místní rozvoj ČR
Ope­rač­ní program: Inte­gro­va­ný regi­o­nál­ní ope­rač­ní program
Čís­lo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005385
Název pro­jek­tu: Pod­po­ra jazy­ko­vé­ho vzdě­lá­vá­ní v SŠ MsK (JAZYKY III)
Spe­ci­fic­ký cíl: Vybu­do­vá­ní nové učeb­ny cizích jazy­ků s vyu­ži­tím ICT technologií
Cel­ko­vé výda­je projektu: 19.000.000 Kč
Alo­ko­va­ná část­ka pro školu: 500.000 Kč
Role ško­ly: part­ner v pro­jek­tu Morav­sko­slez­ské­ho kraje

Cíl projektu

Cílem pro­jek­tu bylo moder­ni­zo­vat a roz­ší­řit výu­ku cizích jazy­ků na střed­ních ško­lách Morav­sko­slez­ské­ho kra­je za úče­lem zvý­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­vá­ní ve vaz­bě na budou­cí uplat­ně­ní absol­ven­tů škol, a to jak v rám­ci dal­ší­ho stu­dia na vyso­kých ško­lách, tak i na regi­o­nál­ním trhu prá­ce. Pro­jekt řešil zasta­ra­lé a nedo­sta­teč­né vyba­ve­ní pro výu­ku cizích jazy­ků daných střed­ních škol. Ved­le poří­ze­né­ho vyba­ve­ní rov­něž řešil i nut­né sta­veb­ní bez­ba­ri­é­ro­vé úpra­vy. Výstu­pem pro­jek­tu byla moder­ni­zo­vá­na infrastruk­tu­ra pro výu­ku cizích jazy­ků a pro zajiš­tě­ní bez­ba­ri­é­ro­vos­ti. Bylo zří­ze­no a moder­ni­zo­vá­no cel­kem 9 jazy­ko­vých uče­ben, do nichž bylo poří­ze­no moder­něj­ší vyba­ve­ní včet­ně nábyt­ku a ICT tech­ni­ky, dále byly poří­ze­ny scho­do­le­zy pro zajiš­tě­ní bez­ba­ri­é­ro­vos­ti a byly pro­ve­de­ny bez­ba­ri­é­ro­vé úpra­vy vstu­pů a WC.

Modernizace učebny jazyků - před realizací projektu
Modernizace učebny jazyků - současný stav
Skip to content