Vyšší odborné školy

Informace o vyšších odborných školách

Vyš­ší odbor­né ško­ly (dále VOŠ) posky­tu­jí nevy­so­ko­škol­ské odbor­né vzdě­lá­ní. Jsou urče­ny zejmé­na těm stu­den­tům, kte­ří se obá­va­jí, že by vyso­kou ško­lu nezvládli.

Cha­rak­te­ris­tic­kým rysem vyš­ší­ho odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní je prak­tic­ké a apli­kač­ní poje­tí stu­dia. V prů­bě­hu odbor­né pří­pra­vy v růz­ných obo­rech se stu­den­ti učí pocho­pit pro­ble­ma­ti­ku v šir­ším roz­mě­ru a mezi­o­bo­ro­vých vaz­bách, dále vyu­ží­vat teo­re­tic­kých poznat­ků v pra­xi, pra­co­vat samo­stat­ně i týmo­vě. Zdo­ko­na­lu­jí se mini­mál­ně v jed­nom cizím jazy­ce a v prá­ci s infor­mač­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jsou vede­ni k vytvá­ře­ní vlast­ních úsud­ků a samo­stat­né­mu řeše­ní pro­blé­mů, kri­tic­ké­mu myš­le­ní, věc­né argu­men­ta­ci, pre­zen­to­vá­ní aj.

Vyso­ká pro­fes­ní kva­li­fi­ka­ce absol­ven­tů zaru­ču­je vel­mi dob­ré uplat­ně­ní na trhu prá­ce. Ke stu­diu se může při­hlá­sit kaž­dý, kdo úspěš­ně vyko­nal matu­rit­ní zkouš­ku na kte­rém­ko­li typu střed­ní ško­ly. Ucha­ze­či mohou stu­do­vat v den­ním stu­diu a zájem­ci, kte­ří pra­cu­jí, mohou vyu­žít dál­ko­vé formy.

Vyš­ší odbor­né vzdě­lá­ní ukon­ču­je abso­lu­to­ri­um, jehož sou­čás­tí je zkouš­ka z odbor­ných před­mě­tů, zkouš­ka z cizí­ho jazy­ka a obha­jo­ba absol­vent­ské prá­ce. Absol­ven­ti dosa­hu­jí vyš­ší­ho odbor­né­ho vzdě­lá­ní, kte­ré je dolo­že­no vysvěd­če­ním o abso­lu­to­riu a diplo­mem s opráv­ně­ním uží­vat za svým jmé­nem ozna­če­ní DiS. – diplo­mo­va­ný spe­ci­a­lis­ta.

S obsa­hem jed­not­li­vých obo­rů se sezná­mí­te na webo­vých strán­kách jed­not­li­vých škol nebo na www​.info​ab​sol​vent​.cz.

Škol­ní rok na VOŠ se sklá­dá ze zim­ní­ho a let­ní­ho semest­ru. Teo­re­tic­ká pří­pra­va se usku­teč­ňu­je ve stu­dij­ních sku­pi­nách for­mou před­ná­šek, odbor­ných semi­ná­řů, kon­zul­ta­cí, cvi­če­ní a exkur­zí. Důraz je kla­den na samo­stat­nost stu­den­tů, sou­čás­tí stu­dia jsou semi­nár­ní prá­ce a účast v prak­tic­kých pro­jek­tech. Význam­ný podíl vyš­ší­ho odbor­né­ho vzdě­lá­vá­ní tvo­ří dlou­ho­do­bé až půlroč­ní odbor­né pra­xe. Stu­den­ti jsou během škol­ní­ho roku hod­no­ce­ni prů­běž­ně, také for­mou zápočtů, a na kon­ci kaž­dé­ho semest­ru sklá­da­jí pře­de­psa­né zkouš­ky. Dokla­dem o vzdě­lá­vá­ní na VOŠ je výkaz o stu­diu, do něhož se výsled­ky hod­no­ce­ní zaznamenávají.

Na VOŠ je vybí­rá­no škol­né a to jak ve stát­ních, tak i sou­kro­mých ško­lách. Úpla­ta za vzdě­lá­ní se hra­dí ve dvou roč­ních splát­kách. Výši škol­ní­ho na veřej­ných ško­lách se pohy­bu­je v rozpě­tí od 2500 do 5000 Kč za škol­ní rok. U sou­kro­mých, zvláš­tě umě­lec­kých škol, může být i vyš­ší. Je však tře­ba také říci, že někte­ré ško­ly posky­tu­jí stu­dij­ní a soci­ál­ní sle­vy, kte­ré u veřej­ných škol mohou škol­né sní­žit až o 50%.

Počet při­hlá­šek k prv­ní­mu kolu není nijak ome­zen. Může­te se při­hlá­sit tře­ba až do dal­ších kol. Toto vyu­ží­va­jí pře­de­vším stu­den­ti, kte­ří neby­li při­ja­ti ke stu­diu na vyso­kou ško­lu. Dal­ší kola jsou sta­no­ve­na na srpen, někte­ré ter­mí­ny jsou ješ­tě v září. For­mu­lář při­hláš­ky si kou­pí­te v pro­dej­nách SEVTu, v knih­ku­pec­tví s odbor­nou lite­ra­tu­rou (Bílý dům) v Haví­řo­vě, nebo na VOŠ.

O obsa­hu a pod­mín­kách při­jí­ma­cí zkouš­ky roz­ho­du­je ředi­tel ško­ly. Kri­té­ria jsou jed­not­ná pro všech­ny ucha­ze­če v jed­not­li­vých kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní a musí být zve­řej­ně­na v dosta­teč­ném před­sti­hu. V někte­rých ško­lách se zkouš­ky neko­na­jí a v tako­vém pří­pa­dě pro­bí­há ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu při­jí­ma­cí říze­ní. Kri­té­ri­em pro při­je­tí je pak cel­ko­vých pro­spěch na střed­ní ško­le a výsled­ky matu­rit­ní zkoušky.

Skip to content