Vyšší odborné školy

Informace o vyšších odborných školách

Vyšší odborné školy (dále VOŠ) poskytují nevysokoškolské odborné vzdělání. Jsou určeny zejména těm studentům, kteří se obávají, že by vysokou školu nezvládli.

Charakteristickým rysem vyššího odborného vzdělávání je praktické a aplikační pojetí studia. V průběhu odborné přípravy v různých oborech se studenti učí pochopit problematiku v širším rozměru a mezioborových vazbách, dále využívat teoretických poznatků v praxi, pracovat samostatně i týmově. Zdokonalují se minimálně v jednom cizím jazyce a v práci s informačními technologiemi, jsou vedeni k vytváření vlastních úsudků a samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení, věcné argumentaci, prezentování aj.

Vysoká profesní kvalifikace absolventů zaručuje velmi dobré uplatnění na trhu práce. Ke studiu se může přihlásit každý, kdo úspěšně vykonal maturitní zkoušku na kterémkoli typu střední školy. Uchazeči mohou studovat v denním studiu a zájemci, kteří pracují, mohou využít dálkové formy.

Vyšší odborné vzdělání ukončuje absolutorium, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Absolventi dosahují vyššího odborného vzdělání, které je doloženo vysvědčením o absolutoriu a diplomem s oprávněním užívat za svým jménem označení DiS. – diplomovaný specialista.

S obsahem jednotlivých oborů se seznámíte na webových stránkách jednotlivých škol nebo na www​.infoabsolvent​.cz.

Školní rok na VOŠ se skládá ze zimního a letního semestru. Teoretická příprava se uskutečňuje ve studijních skupinách formou přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí. Důraz je kladen na samostatnost studentů, součástí studia jsou seminární práce a účast v praktických projektech. Významný podíl vyššího odborného vzdělávání tvoří dlouhodobé až půlroční odborné praxe. Studenti jsou během školního roku hodnoceni průběžně, také formou zápočtů, a na konci každého semestru skládají předepsané zkoušky. Dokladem o vzdělávání na VOŠ je výkaz o studiu, do něhož se výsledky hodnocení zaznamenávají.

Na VOŠ je vybíráno školné a to jak ve státních, tak i soukromých školách. Úplata za vzdělání se hradí ve dvou ročních splátkách. Výši školního na veřejných školách se pohybuje v rozpětí od 2500 do 5000 Kč za školní rok. U soukromých, zvláště uměleckých škol, může být i vyšší. Je však třeba také říci, že některé školy poskytují studijní a sociální slevy, které u veřejných škol mohou školné snížit až o 50%.

Počet přihlášek k prvnímu kolu není nijak omezen. Můžete se přihlásit třeba až do dalších kol. Toto využívají především studenti, kteří nebyli přijati ke studiu na vysokou školu. Další kola jsou stanovena na srpen, některé termíny jsou ještě v září. Formulář přihlášky si koupíte v prodejnách SEVTu, v knihkupectví s odbornou literaturou (Bílý dům) v Havířově, nebo na VOŠ.

O obsahu a podmínkách přijímací zkoušky rozhoduje ředitel školy. Kritéria jsou jednotná pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech přijímacího řízení a musí být zveřejněna v dostatečném předstihu. V některých školách se zkoušky nekonají a v takovém případě probíhá ve stanoveném termínu přijímací řízení. Kritériem pro přijetí je pak celkových prospěch na střední škole a výsledky maturitní zkoušky.

Skip to content