Poradenská centra

Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Havířov www​.ppp​kar​vi​na​.cz 597 582 372
Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Karviná www​.ppp​kar​vi​na​.cz 597 582 370
Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Bohumín www​.ppp​kar​vi​na​.cz 597 582 373
Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Orlová www​.ppp​kar​vi​na​.cz 597 582 371
Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Čes­ký Těšín www​.ppp​kar​vi​na​.cz 597 582 374
Cen­t­rum dro­go­vé pomo­ci Havířov - — - — - 596 884 854
Cen­t­rum dro­go­vé pomo­ci Karviná - — - — - 596 316 808
Cen­t­rum dro­go­vé pomo­ci Orlová - — - — - 596 516 540
Cen­t­rum pri­már­ní pre­ven­ce Havířov - — - — - 596 818 488
Cen­t­rum pri­már­ní pre­ven­ce Karviná - — - — - 596 311 499
Cen­t­rum nové nadě­je Frý­dek – Místek - — - — - 558 645 223
Občan­ské sdru­že­ní ZIP www​.zdr​ho​va​dlo​.cz 595 171 410
Infor­mač­ní por­tál o drogách www​.dro​gy​-info​.cz - — - — -
Lin­ka důvě­ry Havířov www​.ssmh​.cz 599 505 323
Lin­ka důvě­ry Karviná www​.cepp​.cz/​k​d​y​-​p​o​m​a​h​a​m​e​/​l​i​n​k​a​-​d​u​v​ery 596 318 080
Lin­ka důvě­ry Ostrava www​.mnof​.cz/​l​i​n​k​a​-​d​u​v​ery 737 267 939
Porad­na AIDS a dro­gy Karviná - — - — - 596 314 444
Porad­na AIDS a dro­gy Ostrava - — - — - 596 311 241
AT ambu­lan­ce Havířov - — - — - 596 411 650
AT ambu­lan­ce Karviná - — - — - 596 312 546
Kraj­ská hygi­e­nic­ká stanice www​.khso​va​.cz - — - — -
Čes­ká ško­la (web pro ZŠ a SŠ) www​.ceskasko​la​.cz - — - — -
Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR www​.msmt​.cz - — - — -
Národ­ní ústav odbor­né­ho vzdělávání www​.nuov​.cz - — - — -
Strán­ky věno­va­né KOUŘENÍ: www​.bez​ci​ga​ret​.cz
www​.ciga​re​ta​.wz​.cz
www​.nico​ret​te​.cz

Kontakty krizového charakteru

Psy­cho­so­ci­ál­ní inter­venč­ní tým pit​cr​.cz - — - — -
Lin­ka pro rodi­nu a školu www​.lin​kaztra​ce​ne​di​te​.cz 116 000
Porad­na Vig­vam
pod­po­ra pro rodi­ny, kte­ré zasáh­la smrt blízkého 
porad​na​-vig​vam​.cz - — - — -
Ces­ta domů
posky­tu­je odbor­nou péči umí­ra­jí­cím a jejich blíz­kým, ale vypra­co­va­la napří­klad i meto­di­ky pro peda­go­gy, jak vést hodi­nu ve chví­li, kdy dojde k úmr­tí spolužáka
www​.cesta​do​mu​.cz - — - — -
Dlou­há ces­ta
posky­tu­je pod­po­ru rodi­čům, kte­ří pře­ži­li své děti 
www​.dlou​ha​ces​ta​.cz - — - — -
Skip to content