Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II.

Publicita projektu OPVVV - Šablony II.
Logo projektu OPVVV - Šabolny II.
Regis­trač­ní čís­lo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013510
Název pro­gra­mu: Ope­rač­ní pro­gram Výzkum, vývoj a vzdělávání
Čís­lo výzvy: 02_​18_​065
Alo­ka­ce: 1 296 119,00 Kč
Název pro­jek­tu CZ: Spo­lu­pra­cí k profesionalitě
Název pro­jek­tu EN: With Coo­pe­rati­on For Professionalism
Aktivity projektu
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/1
Škol­ní asi­s­tent – per­so­nál­ní pod­po­ra SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/6
Škol­ní kari­é­ro­vý porad­ce – per­so­nál­ní pod­po­ra SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/9
Vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce peda­go­gů SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/11
Tan­de­mo­vá výu­ka v SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/13
Nové meto­dy ve výu­ce v SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/16
Stá­že peda­go­gů u zaměstnavatelů
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/18
Vyu­ži­tí ICT ve vzdě­lá­vá­ní v SŠ
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/20
Dou­čo­vá­ní žáků SŠ ohro­že­ných škol­ním neúspěchem
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/21
Pro­jek­to­vý den ve škole
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/22
Pro­jek­to­vý den mimo školu
Čís­lo aktivity:
Název akti­vi­ty:
2.III/23
Komu­nit­ně osvě­to­vá setkání
Dokumenty ke stažení

2.III/9 Vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce peda­go­gů SŠ
Zápis o vzá­jem­né spo­lu­prá­ci (vzor)

2.III/11 Tan­de­mo­vá výu­ka v SŠ
Záznam z rea­li­za­ce tan­de­mo­vé výu­ky (vzor)

2.III/13 Nové meto­dy ve výu­ce SŠ
Záznam o rea­li­za­ci akti­vi­ty „Nové meto­dy ve výu­ce“ (vzor)

2.III/16 Stá­že peda­go­gů u zaměst­na­va­te­lů (pro SŠ)
Doho­da o spo­lu­prá­ci mezi ško­lou a zaměst­na­va­te­lem (vzor)

2.III/16 Stá­že peda­go­gů u zaměst­na­va­te­lů (pro SŠ)
Záznam o pro­ve­de­né stá­ži (vzor)

2.III/18 Vyu­ži­tí ICT ve vzdě­lá­vá­ní v SŠ
Záznam z rea­li­za­ce výu­ky s ICT (vzor)

2.III/20 Dou­čo­vá­ní žáků SŠ ohro­že­ných škol­ním neú­spě­chem
Tříd­ní kni­ha doučování

2.III/21 Pro­jek­to­vý den ve ško­le (pro SŠ)
Záznam z rea­li­za­ce pro­jek­to­vé­ho dne (vzor)

2.III/22 Pro­jek­to­vý den mimo ško­lu
Záznam rea­li­za­ce z pro­jek­to­vé­ho dne mimo ško­lu (vzor)

2.III/23 Komu­nit­ně osvě­to­vá setká­vá­ní (pro SŠ)
Zápis o usku­teč­ně­ném komu­nit­ně osvě­to­vém setká­ní (vzor)

2.III/23 Komu­nit­ně osvě­to­vá setká­vá­ní (pro SŠ)
Pre­zenč­ní lis­ti­na (vzor)

Pro­fes­ní port­fo­lio pedagoga/​pracovníka ve vzdě­lá­vá­ní (vzor)

Report o čin­nos­ti (vzor)

Sou­hrn­ná reflek­tiv­ní zprá­va výsled­ko­vé­ho indi­ká­to­ru 5 25 10 (vzor)

Skip to content