Nove­lou záko­na č. 250/​2000 Sb., o roz­počto­vých pra­vi­dlech územ­ních roz­počtů, je s účin­nos­tí od 21. 2. 2017 pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ci sta­no­ve­na povin­nost sesta­vo­vat roz­po­čet a střed­ně­do­bý výhled roz­počtu, kte­ré schva­lu­je její zři­zo­va­tel. Roz­po­čet pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ce je plán výno­sů a nákla­dů na kalen­dář­ní rok a střed­ně­do­bý výhled roz­počtu je plán nákla­dů a výno­sů na dal­ší dva roky násle­du­jí­cí po roce, na kte­rý je sesta­vo­ván plán na kalen­dář­ní rok.

Povin­nost zve­řej­nit návrh rozpočtu/​střednědobého výhle­du roz­počtu a schvá­le­ný rozpočet/​střednědobý výhled roz­počtu je zajiš­tě­na zve­řej­ně­ním na inter­ne­to­vých strán­kách zři­zo­va­te­le www​.msk​.cz/​v​e​r​e​j​n​a​_​s​p​r​ava.

Skip to content