Zeptejte se nás…

  • Máte dotaz k vaše­mu vysně­né­mu obo­ru a jeho zaměření?
  • Ztrá­cí­te se v pro­ce­su při­jí­ma­cí­ho řízení?
  • Zau­ja­ly vás při­pra­vo­va­né škol­ní akce či pro­jek­ty a máte k nim dotaz?
  • Zají­má­te se o chod ško­ly a rádi bys­te zna­li odpo­vě­di na kon­krét­ní dotazy?
  • Máte jiný dotaz týka­jí­cí se obec­ně stu­dia na střed­ní škole?
  • Nevá­hej­te a urči­tě nám napište!
Skip to content