Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – OKAP I.

Publicita projektu OPVVV - OKAP I.
Logo projektu OKAP I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Alokace: 10,3 mil. Kč
Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické v MSK.
Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v MSK.
Aktivity projektu (Garant Ing. Tomáš Kostka)

O – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

(Garant: Roman Bystroň)

O1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben a dílen
Záměrem je modernizovat a zatraktivnit výuku strojního obrábění na naší střední škole. V současné době máme zastaralé strojní zařízení, často poruchové, energeticky náročné. Nové zařízení splní vyšší požadavky na bezpečnost práce a dojde také ke zlepšení pracovního prostředí strojní dílny. Zařízení bude sloužit hlavně pro výuku žáků v tématických celcích strojního obrábění a měření.
škola
O2 Vzdělávání pedagogů – didaktika a síťování KVIC
O3 Vzdělávaní učitelů – odbornost
Cílem této aktivity je podpora zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků středních škol jak praktického vyučování, tak odborných předmětů za účelem přiblížit se znalostmi současné praxe, tak aby mohli budoucí absolventy středních škol připravovat na vstup do praxe s aktuálními odbornými dovednostmi a znalostmi. Jedná se o absolvování kurzů a školení pro obsluhu konkrétních strojů a zařízení, znalosti soudobých technologií a výrobců, které se na trhu běžně vyskytují.
škola
O4 Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání KVIC
O5 Regionální oborová centra
Stávající vybavení strojní dílny je morálně a technicky zastaralé. Nákupem nového zařízení dojde k modernizaci strojního vybavení a v neposlední řadě zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek strojní dílny. Stav dílny se přiblíží reálnému pracovnímu prostředí. Tím lze zlepšit adaptabilitu absolventů na reálné pracovní prostředí firem.
škola
O6 Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
Cílem je zvýšit odborné kompetence učitelů teoretického a praktického vyučování, realizací krátkodobého pobytu pedagogického pracovníka v reálném pracovním prostředí.
škola
O7 Zavádění prvků duálního vzdělávání
Žáci budou zařazeni na pracoviště sociálního partnera za účelem zvyšování odborné kompetence žáků a posílení role zaměstnavatela při praktickém vyučování v reálném pracovním prostředí. Dojde k rožšíření a prohloubení spolupráce školy a sociálního partnera.
škola
O9 Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání
Žáci se zúčastní exkurze na pracovišti sociálního partnera kde získají představu o reálném pracovním prostředí, seznámí se s novými technologiemi, moderními přístroji. Seznámí se s pracovišti možného potenciálního zaměstnavatele.
škola
O10 Přednášky odborníků z praxe
Dojde k zapojení odborníků z praxe do přípravy žáků a tím přiblížení obsahu výuky požadavkům pracovního trhu.
škola
O11 Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti KVIC
O12 Podpora pedagogického vedení středních odborných škol KVIC

 

K – PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

(Garant: Mgr. Gabriela Přidalová)

K1 Vznik Centra kariérového poradenství škola
K2 Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP CK, KVIC
K3 Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP CK, KVIC
K4 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání
Aktivita řeší prostřednictvím Motivačního workshopu pro žáky 1. ročníků a dvoudenního výjezdového kurzu pro žáky podporu motivace žáků ke studiu na vybrané střední škole a prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Přechod do nové školy je pro dospívající významnou životní změnou. Náročnost této změny mimo jiné zvyšuje nové sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků.
škola
K5 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání CK
K6 Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe CK
K7 Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce Pakt

 

P – PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

(Garant: Mgr. Tomáš Milerski)

P1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky škola
P2 VPodpora PP v rozvoji polytechnického vzdělávání CK, KVIC
P3 Spolupráce se ZŠ/MŠ – sdílení učeben/dílen/laboratoří
Pedagogové ZŠ a SŠ (koordinátoři spolupráce se ZŠ a SŠ) na základě společných jednání zkonzultují na školách podmínky pro realizaci aktivity – rozvrh hodin, provoz školy, informování rodičů, termíny, rozsah a obsah. Budou vytvořeny plány jednotlivých sdílení s určeným zapojením PP ZŠ a SŠ, proškolení bezpečnosti a požární ochrany žáků a PP na pracovišti partnerské školy. Aktivita bude realizována rovněž ve spolupráci s mateřskými školami, pro které bude přizpůsobena vzhledem ke kurikulu a věku dětí.
škola
P4 Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
Cílem je seznámit komplexně a interaktivně žáky ZŠ se střední školou, se vzdělávacími obory a návazně s povoláním, které absolventi mohou vykonávat, seznámení s uplatnitelností - spolupráce se zaměstnavateli. Žáci ZŠ budou rozdělení do skupin a budou postupně absolvovat různá technická a zážitková stanoviště.
škola
P5 Projektové dny/výjezdy žáků
Aktivita řeší podporu technického vzdělávání žáků SŠ. Díky této aktivitě získají žáci přehled o využití technických znalostí v praxi. Cílem aktivity je zatraktivnění technického vzdělávání a získání poznatků z oblasti techniky jinou formou seznámení s reálném prostředí. Výsledkem aktivity je hlubší pochopení technických problémů a jejich řešení. V průběhu studia žáci navštíví několik technických památek, muzeí a firem, které jsou zaměřeny na strojní výrobu, technologie, výpočetní techniku, robotiku, nebo elektrotechniku.
škola
P6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
Aktivita žákům středních škol zvýší jejich praktické znalosti a dovednosti v oblasti eletrotechniky. Kroužky budou většinou vyučovány v nově vybudovaných učebnách středních škol. Pedagogové SŠ osloví s nabídkou kroužků studenty jednotlivých tříd a navrhnou v souvislosti s rozvrhem hodin dobu konání kroužků.
škola
P8 Badatelství v přírodě pro PP KVIC
P9 Interaktivní vzdělávací programy v Science Centre Svět Techniky DOV
P10 Nové trendy v chemickém vzdělávání OU

 

J – ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

(Garanti: Mgr. Simona D. Sudacká, Mgr. Gabriela Přidalová)

J2 Prezentiáda
Smyslem aktivity je podpořit žáky v používání odborné slovní zásoby v rámci své odborné specializace. Aktivita bude spočívat ve vytvoření prezentačního videa v jazyce anglickém, které se bude týkat vybraného učiva v rámci výuky elektrotechnických předmětů. Budou vytvořeny dva týmy žáků pod vedením odborníka elektro a vyučujícího anglického jazyka, který navrhne téma, provede praktickou úlohu, doprovodí ji komentářem v anglickém jazyce a toto vše zpracuje ve videoprezentaci. Prezentace bude koláží z jednotlivým videozáznamů doplněná fotografiemi.
škola
J3 Den ve firmách
Cílem aktivity je ukázat žákům a PP nezbytnost odborného anglického jazyka pro využití v praxi. Aktivita bude spočívat v pořádání exkurzí do firem s využitím odborného cizího jazyka. Po absolvování exkurze žáci vytvoří prezentaci v anglickém jazyce. Poznatky získané na exkurzi budou dále využity též ve výuce anglického jazyka.
škola
J4 Kroužky cizího jazyka
V rámci aktivity bude realizováno volnočasové vzdělávání žáků 4tých ročníků v kroužcích zaměřených na odborný cizí jazyk. Žáci budou mít možnost zlepšit svou slovní zásobu, poslechové dovednosti, porozumnění textu, ale také konverzační schopnosti
škola

 

G – PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

(Garant: Mgr. Simona D. Sudacká)

G1 Aktivity na podporu ČMG pro PP napříč předměty KVIC
G2 Aktivity na podporu ČMG pro PP napříč předměty – Metodické a poradenské centrum pro školy KVIC
G3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
V rámci aktivity budou vytvořeny vyrovnávací kroužky pro srovnání úrovně žáků v oblasti českého jazyka a matematiky za použití klasických i nových moderních metod výuky s cílem zvýšení motivace žáků ke studiu na odborné škole a minimalizace neúspěšnosti žáků ve studiu, přestupů na méně náročný obor či odchodů ze školy.
škola
G4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
V rámci aktivity bude na každé partnerské střední škole vytvořen žákovský studijní klub, který bude prostorem jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. Bude vybaven učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií, ale také počítačem, stavebnicemi, deskovými a logickými hrami. Veškeré vybavení bude sloužit k podpoře čtenářské, matematické a odborné gramotnosti žáků, a to formou vyhledávání, zpracování a vyhodnocování informací. Žáci budou moci prostor využívat ve chvílích volna k samostatné, ale také týmové práci, případně k relaxaci. Pedagogičtí pracovníci mohou prostor využívat ve vyučování jako alternativní prostor pro výuku nebo volnočasové aktivity.
škola
G6 KZavádění ABAKU do škol Mensa
Realizační tým
OKAP I. - Realizační tým

Ing Tomáš Kostka 553 810 053 kostka@ssph.cz
Beata Kubatková asistentka Ř 553 810 001 sekretariat@ssph.cz
Lucie Chudobová ekonom 553 810 056 chudobova@ssph.cz
Mgr. Simona Daňhel Sudacká 553 810 054 sudacka@ssph.cz
Mgr. Gabriela Přidalová KP 553 810 023 pridalova@ssph.cz
Mgr. Tomáš Milerski UOP 553 810 012 milerski@ssph.cz
Roman Bystroň VUOV 553 810 059 bystron@ssph.cz
Spolupracující mateřské a základní školy

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa: Moravská 29/497, 736 01 Havířov-Šumbark

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná
Adresa: Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov-Město

Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná
Adresa: F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace
Adresa: Obecní 150, 739 34 Václavovice

Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o.
Adresa: Okružní 1208/13, 736 01 Havířov-Šumbark

Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619
Adresa: Radniční 7, 736 01 Havířov-Město

Skip to content