Areál školy

Areál školy
A – hlav­ní budo­va | ředi­tel­ství, jídel­na, bufet, knihov­na, odbor­né učebny
B – budo­va sta­ré ško­ly | odbor­né učebny
C – budo­va nové ško­ly | učeb­ny, spo­le­čen­ský sál školy
Dtělo­cvič­na
E – soci­ál­ní budova
F – svá­řeč­ská škola
G – spor­tov­ní hala

Ško­la nabí­zí všem žákům kva­lit­ní vzdě­lá­ní v teo­re­tic­kém i prak­tic­kém vyu­čo­vá­ní, vel­ké spor­tov­ní i kul­tur­ní vyži­tí, širo­kou nabíd­ku vol­no­ča­so­vých akti­vit. K tomu­to úče­lu slou­ží nově zre­kon­stru­o­va­ná tělo­cvič­na, her­na stol­ní­ho teni­su, posi­lov­na a při­leh­lá ven­kov­ní spor­to­viš­tě, jídel­na, bufet, spo­le­čen­ský sál a knihov­na se studovnou.

K úče­lům vše­o­bec­né­ho vzdě­lá­vá­ní jsou žákům k dis­po­zi­ci kla­sic­ké i mul­ti­me­di­ál­ní učeb­ny pro teo­re­tic­ké i prak­tic­ké vyu­čo­vá­ní, čty­ři učeb­ny výpo­čet­ní tech­ni­ky a tři učeb­ny jazykové.

Odbor­né­mu vzdě­lá­vá­ní pak slou­ží učeb­ny a „pra­co­viš­tě“ Elek­tro­tech­nic­ké­ho cen­t­ra Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, kte­ré je tak­též sou­čás­tí are­á­lu ško­ly. Pat­ří sem čty­ři labo­ra­to­ře elek­tro­tech­nic­kých měře­ní zamě­ře­né na sil­no­prou­dou a sla­bo­prou­dou elek­tro­tech­ni­ku, spe­ci­ál­ní labo­ra­toř čís­li­co­vé a auto­ma­ti­zač­ní tech­ni­ky, dvě učeb­ny vyba­ve­né pro výu­ku počí­ta­čo­vých sítí, při­čemž jed­na se spe­ci­a­li­zu­je na hard­ware, dru­há pak na zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ku. V rám­ci prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní ško­la dále dis­po­nu­je dvě­ma odbor­ný­mi učeb­na­mi sil­no­proudé a auto­ma­ti­zač­ní tech­ni­ky, tzv. inte­li­gent­ním domem, moder­ní výrob­nou ploš­ných spo­jů a učeb­nou auto­ma­ti­za­ce a robotizace.

Žákům jsou též k dis­po­zi­ci zámeč­nic­ké díl­ny, stro­jov­na a svá­řeč­ská škola.

Skip to content