Školní řád

Je závaz­ným před­pi­sem upra­vu­jí­cím vzá­jem­ný vztah mezi žákem a peda­go­gic­ký­mi pra­cov­ní­ky ško­ly. Obsa­hu­je sou­sta­vu obec­ných a spe­ci­fic­kých poža­dav­ků a norem cho­vá­ní, jed­ná­ní a vystu­po­vá­ní žáka na všech úse­cích živo­ta ve ško­le i na veřej­nos­ti. Sta­no­vu­je vhod­né pod­mín­ky pro výcho­vu a vzdě­lá­vá­ní v sou­la­du s vědec­kým pozná­ním v duchu zásad mrav­nos­ti, huma­ni­ty a demokracie.

Pro žáka jsou závaz­né základ­ní práv­ní nor­my, zakot­ve­né v práv­ním řádu naší repub­li­ky, a pro­to je žák povi­nen dbát toho, aby neni­čil hod­no­ty vytvo­ře­né pra­cí dru­hých, aby svým cho­vá­ním nepo­ško­zo­val koho­ko­li jiného.

Základ­ní povin­nos­tí žáka ško­ly je řád­ně navště­vo­vat teo­re­tic­ké i prak­tic­ké vyu­čo­vá­ní, osvo­jo­vat si zna­los­ti a doved­nos­ti dané učeb­ní­mi osno­va­mi, plá­ny a škol­ním vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem, řídit se ve svém jed­ná­ní a vystu­po­vá­ní usta­no­ve­ní­mi toho­to škol­ní­ho řádu a dal­ších plat­ných záko­nů, vyhlá­šek a meto­dic­kých poky­nů a dal­ší­mi poky­ny peda­go­gic­kých pracovníků.

Škol­ní řád se vzta­hu­je na všech­ny žáky ško­ly. Vede­ní ško­ly může pro zajiš­tě­ní škol­ních akcí vydat dopl­ňu­jí­cí poky­ny, kte­ré nejsou v roz­po­ru s tím­to škol­ním řádem. Čin­nos­ti neu­pra­ve­né tím­to řádem se dále řídí plat­ný­mi záko­ny, vyhláš­ka­mi a meto­dic­ký­mi poky­ny, kte­ré sta­no­vu­jí pod­mín­ky pro tyto činnosti.

Žáci jsou povin­ni se s tím­to škol­ním řádem pro­ka­za­tel­ně sezná­mit a dodr­žo­vat jej ve ško­le i při všech akcích pořá­da­ných ško­lou, jsou povin­ni řídit se vždy poky­ny peda­go­gic­ké­ho dozoru.

Tak­též všich­ni peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci i zákon­ní zástup­ci žáků musí být s tím­to škol­ním řádem pro­ka­za­tel­ně seznámeni.

Kom­plet­ní škol­ní řád plat­ný od 1. lis­to­pa­du 2022

Kom­plet­ní škol­ní řád plat­ný od 1. dub­na 2017

Doda­tek ke škol­ní­mu řádu č. 1 /​2017

Doda­tek ke škol­ní­mu řádu č. 1 /​2018

Doda­tek ke škol­ní­mu řádu č. 1 /​2020

Doda­tek ke škol­ní­mu řádu č. 1 /​2021

Skip to content