Školní řád

Je závazným předpisem upravujícím vzájemný vztah mezi žákem a pedagogickými pracovníky školy. Obsahuje soustavu obecných a specifických požadavků a norem chování, jednání a vystupování žáka na všech úsecích života ve škole i na veřejnosti. Stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli jiného.

Základní povinností žáka školy je řádně navštěvovat teoretické i praktické vyučování, osvojovat si znalosti a dovednosti dané učebními osnovami, plány a školním vzdělávacím programem, řídit se ve svém jednání a vystupování ustanoveními tohoto školního řádu a dalších platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů a dalšími pokyny pedagogických pracovníků.

Školní řád se vztahuje na všechny žáky školy. Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto školním řádem. Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které stanovují podmínky pro tyto činnosti.

Žáci jsou povinni se s tímto školním řádem prokazatelně seznámit a dodržovat jej ve škole i při všech akcích pořádaných školou, jsou povinni řídit se vždy pokyny pedagogického dozoru.

Taktéž všichni pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci žáků musí být s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni.

Kompletní školní řád platný od 1. listopadu 2022

Skip to content