Ochrana osobních údajů

Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, IČO: 13644289 je pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­cí Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, kte­rý je jejím zři­zo­va­te­lem. Hlav­ním úko­lem je vzdě­lá­vá­ní žáků ve stře­do­škol­ské vzdě­lá­va­cí soustavě.

Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, jako správ­ce osob­ních úda­jů (dále jen „správ­ce“) v sou­la­du s usta­no­ve­ním čl. 13 a násle­du­jí­cích Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady č. 2016/​679 ze dne 27. 4. 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/​46/​ES (dále jen „obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů“), infor­mu­je o základ­ních zása­dách a prin­ci­pech na zákla­dě kte­rých zpra­co­vá­vá osob­ní údaje.

Naše webo­vá adre­sa je: https://​www​.ssph​.cz.

V rám­ci zajiš­ťo­vá­ní svých čin­nos­tí pro­vá­dí Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, kte­rá je správ­cem osob­ních úda­jů, jejich zpra­co­vá­ní zejmé­na pro tyto účely:

 • Při­jí­má­ní do 1. roč­ní­ku a dal­ších roč­ní­ků vzdělávání
 • Zajiš­tě­ní střed­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, vede­ní škol­ní dokumentace
 • Zajiš­tě­ní zkouš­ky z vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb. pro absol­ven­ty elektrooborů
 • Zajiš­tě­ní svá­řeč­ských zkou­šek pro žáky stroj­ních oborů
 • Zajiš­tě­ní dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní a uzná­vá­ní kvalifikací
 • Zajiš­tě­ní odbor­né­ho výcvi­ku a odbor­né sou­vis­lé praxe
 • Zajiš­tě­ní vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pracovníků
 • Evi­den­ce žáků a peda­go­gů v rám­ci infor­mač­ní­ho a komu­ni­kač­ní­ho sys­té­mu školy
 • Vzdě­lá­vá­ní pro­gra­mu Erasmus+
 • Posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb ve školách
 • Zajiš­tě­ní škol­ní­ho stravování
 • Evi­den­ce čte­ná­řů škol­ní knihovny
 • Výbě­ro­vá říze­ní na zaměstnance
 • Pra­cov­ně­práv­ní a mzdo­vá agenda
 • Evi­den­ce ucha­ze­čů o zaměstnání
 • Evi­den­ce úrazů
 • Evi­den­ce stráv­ní­ků ve škol­ní jídelně
 • Ochra­na majet­ku a osob
 • Pre­zen­ta­ce Střed­ní ško­ly poly­tech­nic­ké, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce na veřejnosti
 • Orga­ni­za­ce zájez­dů, exkur­zí a spor­tov­ních kurzů
 • Vydá­vá­ní škol­ních průkazů
 • Pro­jek­ty, žádosti o dotace
 • Vede­ní účetnictví
 • Smlou­vy, objed­náv­ky služeb

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

V rám­ci škol­ních akcí (např. odbor­ná exkur­ze, výsta­va, kon­cert, dny ote­vře­ných dve­ří, škol­ní výlet, matu­rit­ní a závě­reč­né zkouš­ky atd.) pořá­da­ných Střed­ní ško­lou poly­tech­nic­kou, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce budou poři­zo­vá­ny obra­zo­vé a zvu­ko­vé zázna­my za úče­lem pre­zen­ta­ce orga­ni­zá­to­ra akce. Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce nene­se odpo­věd­nost za neo­fi­ci­ál­ní zázna­my poří­ze­né a zve­řej­ně­né jiný­mi subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Práv­ním zákla­dem pro zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je pod­le čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR (Gene­ral Data Pro­tecti­on Regu­lati­on) spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rá se na pří­spěv­ko­vou orga­ni­za­ci vztahuje.
 2. Osob­ní úda­je nejsou pře­dá­vá­ny jiným oso­bám, pokud povin­nost jejich pře­dá­ní orgá­nům, úřa­dům či insti­tu­cím není ško­le ulo­že­na zvlášt­ním práv­ním předpisem.
 3. Při zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů u Střed­ní ško­ly poly­tech­nic­ké, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce nedo­chá­zí k auto­ma­ti­zo­va­né­mu roz­ho­do­vá­ní, na jehož zákla­dě by byly čině­ny úko­ny či roz­hod­nu­tí, jejichž obsa­hem by byl zásah do práv či opráv­ně­ných zájmů občanů.
 4. Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny pou­ze po nezbyt­nou dobu, kte­rá je indi­vi­du­ál­ní pro jed­not­li­vé úče­ly zpra­co­vá­ní. Po uply­nu­tí této doby jsou osob­ní úda­je nevrat­ně zlik­vi­do­vá­ny nebo jsou dále ucho­vá­ny po dobu sta­no­ve­nou plat­ným Spi­so­vým a skar­tač­ním plá­nem, vyda­ným v sou­la­du se záko­nem č. 499/​2004 Sb., o archiv­nic­tví a spi­so­vé službě.
 5. Máte prá­vo:

  • poža­do­vat od Střed­ní ško­ly poly­tech­nic­ké, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní vašich osob­ních údajů,
  • poža­do­vat umož­ně­ní pří­stu­pu k vašim osob­ním úda­jům zpra­co­vá­va­ným Střed­ní ško­lou poly­tech­nic­kou, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá organizace,
  • poža­do­vat opra­vu nepřes­ných osob­ních úda­jů pokud se domní­vá­te, že vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­va­né Střed­ní ško­lou poly­tech­nic­kou, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce jsou nepřesné,
  • poža­do­vat vyma­zá­ní vašich osob­ních úda­jů zpra­co­vá­va­ných Střed­ní ško­lou poly­tech­nic­kou, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce, popř. poža­do­vat ome­ze­ní jejich zpra­co­vá­ní v sou­la­du s pří­sluš­ným práv­ním zákla­dem pro zpra­co­vá­ní osob­ních údajů,
  • vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů Střed­ní ško­lou poly­tech­nic­kou, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá organizace,
  • poža­do­vat pře­no­si­tel­nost osob­ních úda­jů, kte­ré jste poskytl/​a Střed­ní ško­ly poly­tech­nic­ké, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá organizace,
  • podat stíž­nost dozo­ro­vé­mu orgánu.
 6. Pokud je zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů pod­mí­ně­no Vašim před­cho­zím sou­hla­sem se zpra­co­vá­ním, máte prá­vo sou­hlas odvo­lat. Tím však není dotče­na zákon­nost zpra­co­vá­ní vychá­ze­jí­cí­ho ze sou­hla­su, kte­rý byl dán před jeho odvoláním.
 7. Vaše poža­dav­ky budou vždy řád­ně posou­ze­ny a vypo­řá­dá­ny v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi usta­no­ve­ní­mi obec­né­ho naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů (GDPR).
 8. Svá prá­va vůči Střed­ní ško­le poly­tech­nic­ké, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce uplat­ňuj­te ces­tou pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funk­ci pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů vyko­ná­vá od 1. 1. 2021 společnost:

Job­man s.r.o.
IČ: 27177726
síd­lo: Livorn­ská 449, 109 00 Pra­ha 10
kon­takt­ní adresa: Sed­mi­dom­ky 456/​2, 101 00 Praha
kon­takt­ní osoba: Ing. Michal Mer­ta, MBA
tele­fon: +420 910 120 377
email: dpo@​dpohotline.​cz
dato­vá schránka: tkyd8fz

Infor­mač­ní memo­ran­dum – zaměstnanci

Infor­mač­ní memo­ran­dum – žáci

Infor­mač­ní memo­ran­dum – žáci a zákon­ní zástup­ci – tes­ty na COVID-19

Infor­mač­ní memo­ran­dum – zaměst­nan­ci – tes­ty na COVID-19

Skip to content