Strojní mechanik

Svářeč

Stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, dopra­va, ener­ge­tic­ký a zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl – nikdo se neo­be­jde bez stroj­ní­ho mecha­ni­ka. Všich­ni potře­bu­jí svá­ře­če, stroj­ní­ka nebo mon­té­ra. Trh prá­ce je hladový.

Co budeš umět?

Nau­číš se pra­co­vat s kovem a kovo­vý­mi výrob­ky, pou­ží­vat růz­né nástro­je, náči­ní, stro­je a pří­stro­je. Budeš pilo­vat, vrtat, brou­sit, kovat, sva­řo­vat a mno­ho dal­ší­ho. A jeli­kož nástro­je nejde jen pou­ží­vat, nau­číš se také pro­vá­dět jejich odbor­nou údrž­bu. Pros­tě vše, co dnes zaměst­na­va­te­lé poža­du­jí od kva­li­fi­ko­va­ných záměč­ní­ků. A těch není na trhu prá­ce nikdy dost! Ve tře­tím roč­ní­ku tě čeká odbor­ná pra­xe ve sku­teč­né fir­mě. Pokud budeš šikov­ný, může se klid­ně stát, že o tebe pro­je­ví zájem po absol­vo­vá­ní stu­dia na naší škole.

Uplat­ně­ní najdeš v nej­růz­něj­ších pro­fe­sích v oblas­ti stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, dopra­vy, v ener­ge­tic­kých závo­dech (elek­trár­ny, tep­lár­ny, ply­nár­ny), ve zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu (čis­tič­ka odpad­ních vod apod.) a ve sfé­ře živ­nos­ten­ské­ho pod­ni­ká­ní. Vel­mi žáda­nou pra­cov­ní pozi­cí je dnes svá­řeč, mon­tér oce­lo­vých kon­struk­cí, mon­tér toči­vých stro­jů, kotlář a potru­bář, kon­t­ro­lor stro­jí­ren­ských výrob­ků, sta­veb­ní a stroj­ní zámeč­ník, zámeč­ník země­děl­ských stro­jů, zámeč­ník kole­jo­vých kon­struk­cí a vozi­del apod. A to vše můžeš své­mu poten­ci­ál­ní­mu zaměst­na­va­te­li nabídnout.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Manu­ál­ně zruč­né zámeč­ní­ky a svá­ře­če dnes na trhu prá­ce vyva­žu­jí zlatem!
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní – tre­na­žér vir­tu­ál­ní­ho sva­řo­vá­ní, zámeč­nic­ké díl­ny, sva­řov­na a další.
  • Závě­reč­né zkouš­ky se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Během stu­dia můžeš absol­vo­vat základ­ní svá­řeč­ský kurz.
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Stroj­ní mechanik

KÓD OBORU
23–51‑H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Stroj­ní mechanik

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tří­le­té studium

Skip to content