Prohlášení o přístupnosti

Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce se zava­zu­je ke zpří­stup­ně­ní obsa­hu svých webo­vých strá­nek v sou­la­du se záko­nem č. 99/​2019 Sb., o pří­stup­nos­ti inter­ne­to­vých strá­nek a mobil­ních apli­ka­cí a o změ­ně záko­na č. 365/​2000 Sb., o infor­mač­ních sys­té­mech veřej­né sprá­vy a o změ­ně někte­rých dal­ších záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/​2102.

Toto pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na webo­vé strán­ky www​.ssph​.cz.

Stav souladu

Tyto webo­vé strán­ky jsou v sou­la­du s výše uve­de­ným záko­nem č. 99/​2019 Sb., s nor­mou EN 301 549 V2 1.2 a stan­dar­dem WCAG 2.1 s výjim­ka­mi uve­de­ný­mi níže.

Videa na inter­ne­to­vých strán­kách neob­sa­hu­jí ani titul­ky ani audio popis či alter­na­ti­vu (kri­té­ria 1.2.1 a 1.2.2 stan­dar­du WCAG 2.1), na zákla­dě výjim­ky pod­le § 13 odstav­ce 4 záko­na č. 99/​2019 Sb. Někte­ré doku­men­ty při­chá­ze­jí pro uve­řej­ně­ní na web již nepří­stup­né (z jiných úřa­dů, vyge­ne­ro­va­né infor­mač­ní­mi sytémy stát­ní sprá­vy apod.). Pro­vo­zo­va­tel webu má nicmé­ně povin­nost je zve­řej­nit, tak­že tak činí. Uve­de­ní těch­to nedo­stat­ků do sou­la­du se záko­nem a s pra­vi­dly pří­stup­nos­ti by v tom­to pří­pa­dě bylo pro pro­vo­zo­va­te­le finanč­ně nároč­né, tak­že pod­le § 7 záko­na 99/​2019 Sb. toto není doda­teč­ně upravováno.

Někte­ré infor­ma­ce na tom­to webu jsou nabí­ze­ny v podo­bě doku­men­tů for­má­tu *.pdf. Pro zob­ra­ze­ní tako­vých doku­men­tů je tře­ba mít nain­sta­lo­va­ný pro­hlí­žeč Ado­be Acro­bat Rea­der, kte­rý je zdar­ma ke sta­že­ní z inter­ne­to­vé­ho ser­ve­ru spo­leč­nos­ti Ado­be. Lze však pou­žít i jiný alter­na­tiv­ní PDF pro­hlí­žeč (Foxit Rea­der, PDF-XChan­ge Viewer a mno­ho dal­ších). Vět­ši­nu doku­men­tů ve for­má­tu PDF lze pří­mo zob­ra­zit v běž­ných pro­hlí­že­čích webo­vých stránek.

Dále se na webo­vých strán­kách nachá­zí doku­men­ty ve for­má­tu MS Offi­ce, pří­pad­ně podob­ných kan­ce­lář­ských apli­ka­cí (ve for­má­tech *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.ppt , *.pptx atd.). Obsah těch­to doku­men­tů doká­že zob­ra­zit a edi­to­vat vět­ši­na běž­ně pou­ží­va­ných kan­ce­lář­ských apli­ka­cí (MS Offi­ce, Lib­re Offi­ce, Open Offi­ce). V někte­rých pří­pa­dech se mohou zob­ra­zo­vat pří­mo v pro­hlí­že­či v pří­stup­né formě.

Někte­ré doku­men­ty mohou být z důvo­du veli­kos­ti kom­pri­mo­vá­ny ve for­má­tu *.zip. Na inter­ne­tu lze nalézt vel­ké množ­ství pro­gra­mů, kte­ré doká­žou ten­to for­mát dekom­pri­mo­vat. Ten­to for­mát je rov­něž nativ­ně pod­po­ro­ván ope­rač­ní­mi sys­témy Linux a Windows.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto pro­hlá­še­ní bylo vypra­co­vá­no dne 1. 9. 2020.

Pro­hlá­še­ní bylo vypra­co­vá­no vlast­ním posou­ze­ním pro­ve­de­ným zpra­co­va­te­lem těch­to webo­vých strá­nek – Ing. Pavlem Chmie­lem, Ph.D. Pro vypra­co­vá­ní pro­hlá­še­ní byly pou­ži­ty výše uve­de­né záko­ny a legisla­tiv­ní nor­my a meto­dic­ký pokyn MVČR k tomu­to záko­nu, dále nor­my EN 301 549 V2 1.2 a mezi­ná­rod­ně uzná­va­né stan­dar­dy Web Con­tent Acces­si­bi­li­ty Gui­de­li­nes – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše námě­ty, postře­hy či infor­ma­ce o pro­blé­mech, na kte­ré nara­zí­te při pou­ží­vá­ní toho­to webu může­te poslat na adre­su tech­nic­ké­ho správ­ce webo­vých strá­nek ško­ly: chmiel@​ssph.​cz.

Postup pro prosazování práva

V pří­pa­dě neu­spo­ko­ji­vé odpo­vě­di na zpět­nou vazbu dle před­cho­zí­ho odstav­ce, může­te kon­tak­to­vat vede­ní školy:

Ing. Vla­di­slav Walach (ředi­tel)
email: skola@​ssph.​cz

popří­pa­dě pří­sluš­ný orgán pro pro­sa­zo­vá­ní práva:

Minis­ter­stvo vni­t­ra, odbor eGo­ver­n­men­tu
náměs­tí Hrdi­nů 1634/​3
140 21 Pra­ha 4
email: pristupnost@​mvcr.​cz

Skip to content