Počítačové systémy a sítě (L+H)

Síťový switch

Infor­mač­ní tech­no­lo­gie jsou všu­de kolem nás a jsou sou­čás­tí kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Není to jen hard­ware a soft­ware počí­ta­če. Je to také nosi­tel­ná elek­tro­ni­ka, IoT, počí­ta­čo­vé sítě, navi­gač­ní sys­témy a spous­ta dal­ších elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní. A na to všech­no je potře­ba kva­li­fi­ko­va­né odborníky.

Elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní s pro­fi­la­cí od 3. roč­ní­ku na počí­ta­čo­vé sys­témy a sítě.

Stu­di­um v tom­to matu­rit­ním obo­ru je napros­to uni­kát­ní, pro­to­že v sobě zahr­nu­je tří­le­tý učeb­ní obor Elek­tro­me­cha­nik pro sla­bo­proudá zaří­ze­ní | 26–51‑H/01

Co budeš umět?

Zvlád­neš sesta­vit, oži­vit a opra­vit PC, vybu­do­vat, zpro­voznit, udr­žo­vat a spra­vo­vat počí­ta­čo­vou síť. Detail­ně­jí se sezná­míš s jed­not­li­vý­mi typy sou­čas­ných počí­ta­čů, pro­nik­neš do tajů jejich kom­po­nent, budeš se sná­ze ori­en­to­vat v jejich para­me­t­rech a pro lai­ka záhad­ných zkratkách.

Uplat­ně­ní najdeš pře­de­vším v tech­nic­kých funk­cích, zejmé­na v pro­vo­zech s výpo­čet­ní tech­ni­kou, např. na pra­cov­ních pozi­cích správ­ce dato­vých sítí, kon­struk­tér, ser­vis­ní tech­nik infor­mač­ních tech­no­lo­gií, pro­dej­ce počí­ta­čů a jejich pří­slu­šen­ství, a mno­ho dal­ších, kte­ré se nějak dotý­ka­jí tech­nic­kých pro­střed­ků infor­mač­ních tech­no­lo­gií. Uplat­níš se též ve sfé­ře živ­nos­ten­ské­ho podnikání.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Počí­ta­če a dato­vé sítě dnes potkáš na kaž­dém kro­ku, svět na nich sto­jí a bez odbor­ní­ků to nejde!
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrovní.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Po absol­vo­vá­ní závě­reč­né nebo matu­rit­ní zkouš­ky můžeš zdar­ma vyko­nat zkouš­ky dle vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Na kon­ci 3. roč­ní­ku můžeš absol­vo­vat závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list!
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

Co pro mě znamená obor s označením (L+H)?

Že stu­du­ješ “dva v jed­nom”. Na kon­ci tře­tí­ho roč­ní­ku máš mož­nost slo­žit závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list v obo­ru Elek­tro­me­cha­nik pro sla­bo­proudá zaří­ze­ní. Na kon­ci čtvr­té­ho roč­ní­ku pak slo­žíš matu­rit­ní zkouš­ku v obo­ru Mecha­nik elek­tro­tech­nik. Po čtyřech letech stu­dia máš výuč­ní list, matu­rit­ní zkouš­ku a vyko­na­nou zkouš­ku dle vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb., bez kte­ré nelze samo­stat­ně pra­co­vat na elek­tro­tech­nic­kých zaří­ze­ních. A věř nebo ne, počí­tač, jeho hard­ware a tech­nic­ké pro­střed­ky dato­vých sítí mezi elek­tro­tech­nic­ká zaří­ze­ní pat­ří! Tato kom­bi­na­ce je zaměst­na­va­te­li vel­mi vyhledávaná.

Má to něja­ký háček?
Nemá. Stu­du­ješ matu­rit­ní obor i v pří­pa­dě, že závě­reč­nou zkouš­ku vůbec nebu­deš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obo­ry najed­nou – není to těž­ší?
Není. Oba obo­ry jsou si nato­lik podob­né, že je prá­vě tato uni­kát­ní mož­nost zís­kat výuč­ní list i matu­rit­ní zkouš­ku možná.

NÁZEV OBORU
Mecha­nik elektrotechnik

KÓD OBORU
26–41‑L/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Počí­ta­čo­vé sys­témy a sítě (L+H)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s matu­ri­tou a výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouš­ka (3. roč­ník)
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyř­le­té studium

Skip to content