Elektrotechnik pro provoz

Stožáry vysokého napětí

Absol­vo­val jsi úspěš­ně 3‑letý učeb­ní elek­tro obor a rád by jsi zís­kal ješ­tě matu­ri­tu? Tak pak je stu­di­um v tom­to obo­ru to pra­vé oře­cho­vé prá­vě pro tebe! Staň se “elek­tro silá­kem” s úpl­ným střed­ním elek­tro­tech­nic­kým vzděláním!

Co budeš umět?

Jeli­kož je stu­di­um zamě­ře­no pře­váž­ně na sil­no­prou­dou elek­tro­tech­ni­ku a ener­ge­ti­ku, detail­ně se sezná­míš s prin­ci­pem fun­go­vá­ní ener­ge­tic­ké napá­je­cí sou­sta­vy, pro­nik­neš do nit­ra elek­tric­kých stro­jů a pří­stro­jů a jejich vyu­ži­tí v elek­tro­tech­ni­ce. Zvlášt­ní pozor­nost je věno­vá­na také elek­tro­tech­nic­kým výpo­čtům, měře­ní elek­tric­kých veli­čin, para­me­t­rů elek­tric­kých obvo­dů, stro­jů a pří­stro­jů s násled­nou inter­pre­ta­cí zjiš­tě­ných hodnot.

Uplat­ně­ní najdeš pře­váž­ně v tech­nic­kých funk­cích, zejmé­na v pro­vo­zech, roz­vod­nách, elek­trár­nách, a podob­ně. Výjim­kou nemu­sí být ani pro­fe­se reviz­ní­ho a ser­vis­ní­ho tech­ni­ka, či pro­jek­tan­ta silo­vých roz­vo­dů, elek­tric­kých stro­jů a pří­stro­jů. Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš rov­něž ote­vře­né dve­ře na vyso­kou ško­lu, uplat­ně­ní samo­zřej­mě najdeš též ve sfé­ře živ­nos­ten­ské­ho podnikání.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Bez napá­je­ní nefun­gu­je žád­ný elek­tric­ký spo­tře­bič. Pro­to se dob­rý elek­tri­kář vyva­žu­je zla­tem! A jeli­kož na trhu prá­ce je elek­tri­ká­řů nedo­sta­tek, o prá­ci se bát oprav­du nemusíš.
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben máme na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní a dále jej vylepšujeme.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš mož­nost zdar­ma vyko­nat zkouš­ku pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Pro­voz­ní elektrotechnika

KÓD OBORU
26–41‑L/52

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elek­tro­tech­nik pro provoz

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Dvou­le­té studium

Skip to content