Digitální technika a mechatronika (L+H)

Ovládání robota

Mecha­t­ro­ni­ka inte­gru­je poznatky zejmé­na z oblas­ti elek­tro­ni­ky, mecha­ni­ky, infor­ma­ti­ky a říze­ní. Nachá­zí uplat­ně­ní v mno­ha moder­ních obo­rech jako je robo­ti­ka, inte­li­gent­ní sen­zo­ri­ka, řídi­cí tech­ni­ka a mno­ho dal­ších. Na trhu prá­ce se o tebe budou přetahovat.

Elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní s pro­fi­la­cí od 3. roč­ní­ku na digi­tál­ní tech­ni­ka a mechatronika.

Stu­di­um v tom­to matu­rit­ním obo­ru je napros­to uni­kát­ní, pro­to­že v sobě zahr­nu­je tří­le­tý učeb­ní obor Elek­tro­me­cha­nik pro sla­bo­proudá zaří­ze­ní | 26–51‑H/01

Co budeš umět?

Zvlád­neš navrh­nout, sesta­vit, oži­vit či dia­gnos­ti­ko­vat elek­tro­nic­ké obvo­dy a to jak ana­lo­go­vé, tak digi­tál­ní, měřit a násled­ně vyhod­no­tit jejich elek­tric­ké para­me­t­ry, pro­nik­neš do tajů pro­gra­mo­vá­ní PLC. Zají­má tě říze­ní a ovlá­dá­ní pro­střed­nic­tvím mik­ro­pro­ce­so­rů? Naši labo­ra­toř jsme vyba­vi­li něko­li­ka sada­mi vývo­jo­vé plat­for­my Ardui­no s boha­tým pří­slu­šen­stvím. V nepo­sled­ní řadě se sezná­míš také s pro­gra­mo­vá­ním robo­ta, CNC stro­jů a mno­ho dalšího.

Uplat­ně­ní najdeš pře­de­vším v tech­nic­kých funk­cích, zejmé­na v pro­vo­zech s auto­ma­ti­zo­va­ným elek­tro­nic­kým říze­ním a robo­ti­kou. Pokud tě uče­ní baví a zvo­líš vhod­né pokra­ču­jí­cí stu­di­um na vyso­ké ško­le, mohl bys v budouc­nu tyto sys­témy také navr­ho­vat, vyví­jet a uvá­dět do pro­vo­zu. Chceš-li být svým pánem, založ si vlast­ní fir­mu a o zakáz­ky jis­tě nebu­de nouze.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Elek­tro­ni­ka a elek­tro­nic­ké říze­ní je dnes běž­nou sou­čás­tí všech pro­vo­zů a bez odbor­ní­ků to pros­tě nejde!
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrovní.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Po absol­vo­vá­ní závě­reč­né nebo matu­rit­ní zkouš­ky můžeš zdar­ma vyko­nat zkouš­ky dle vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Na kon­ci 3. roč­ní­ku můžeš absol­vo­vat závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list!
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

Co pro mě znamená obor s označením (L+H)?

Že stu­du­ješ “dva v jed­nom”. Na kon­ci tře­tí­ho roč­ní­ku máš mož­nost slo­žit závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list v obo­ru Elek­tro­me­cha­nik pro sla­bo­proudá zaří­ze­ní. Na kon­ci čtvr­té­ho roč­ní­ku pak slo­žíš matu­rit­ní zkouš­ku v obo­ru Mecha­nik elek­tro­tech­nik. Po čtyřech letech stu­dia máš výuč­ní list, matu­rit­ní zkouš­ku a vyko­na­nou zkouš­ku dle vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb., bez kte­ré nelze samo­stat­ně pra­co­vat na elek­tro­tech­nic­kých zaří­ze­ních. A věř nebo ne, počí­tač, jeho hard­ware a tech­nic­ké pro­střed­ky dato­vých sítí mezi elek­tro­tech­nic­ká zaří­ze­ní pat­ří! Tato kom­bi­na­ce je zaměst­na­va­te­li vel­mi vyhledávaná.

Má to něja­ký háček?
Nemá. Stu­du­ješ matu­rit­ní obor i v pří­pa­dě, že závě­reč­nou zkouš­ku vůbec nebu­deš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obo­ry najed­nou – není to těž­ší?
Není. Oba obo­ry jsou si nato­lik podob­né, že je prá­vě tato uni­kát­ní mož­nost zís­kat výuč­ní list i matu­rit­ní zkouš­ku možná.

NÁZEV OBORU
Mecha­nik elektrotechnik

KÓD OBORU
26–41‑L/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Digi­tál­ní tech­ni­ka a mecha­t­ro­ni­ka (L+H)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s matu­ri­tou a výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouš­ka (3. roč­ník)
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyř­le­té studium

Skip to content