Elektromontér fotovoltaických systémů

Fotovoltaický panel

Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů zvyšuje. Už dnes se fotovoltaické panely stále častěji objevují na obytných budovách a dalších objektech. Zkušených techniků je však stáe nedostatek…

Další informace o zkoušce

  • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
  • zkouška probíhá ve dvou dnech 2×5 hodin, 13.00 – 18.00 hod.
  • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
  • zkušební komise je dvoučlenná (předseda, člen)
  • zkouška probíhá ve škole na fotovoltaickém polygonu
  • před zkouškou je možné absolvovat konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, apod.)
  • uchazeč o absolvování zkoušky musí vyplnit a poslat přihlášku
  • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilisti pro výkon příslušné pracovní činnosti
  • absolvent zkoušky získá osvědčení o získání profesní kvalifikace

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Elektromontér fotovoltaických systémů

KÓD OBORU
26-014-H

KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin

CENA ZA ZKOUŠKU
5.200 Kč

CENA ZA KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ
1.030 Kč

TERMÍN DALŠÍ ZKOUŠKY
momentálně není stanoven

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Tomáš KOSTKA
+420 553 810 053  |  kostka@ssph.cz