Elektromontér fotovoltaických systémů

Fotovoltaický panel

Evropská unie si stanovila do roku 2020 jasný cíl – 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době a v dalších letech se podíl energie z obnovitelných zdrojů zvyšuje. Už dnes se fotovoltaické panely stále častěji objevují na obytných budovách a dalších objektech. Zkušených techniků je však stáe nedostatek…

Další informace o zkoušce

 • zkouška probíhá podle hodnotícího standardu, zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • profesní kvalifikace je požadavkem dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.
 • zkouška probíhá ve dvou dnech 2×5 hodin, 13.00 – 18.00 hod.
 • zkouška má ústní, písemnou a praktickou část
 • zkušební komise je dvoučlenná (předseda, člen)
 • zkouška probíhá ve škole na fotovoltaickém polygonu
 • před zkouškou je možné absolvovat konzultační seminář (organizace a průběh zkoušky, seznámení s polygonem, literatura, legislativa, apod.)
 • škola nerealizuje žádné vzdělávání – kurzy, semináře apod. (s výjimkou konzultačního semináře před zkouškou); realizujeme pouze zkoušku pro zkušené uchazeče
 • uchazeč o absolvování zkoušky musí vyplnit a poslat přihlášku
 • dokumenty k předložení u zkoušky: občanský průkaz, osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice – pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrzení o zdravotní způsobilisti pro výkon příslušné pracovní činnosti
 • absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má platnost 5 let (dle § 10d odstavce 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Elektromontér fotovoltaických systémů

KÓD OBORU
26-014-H

KVALIFIKAČNÍ ÚROVEŇ
EQF 3 (výuční list)

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
10 hodin

CENA ZA ZKOUŠKU
6.000 Kč

CENA ZA KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ
1.100 Kč

TERMÍN DALŠÍ ZKOUŠKY

17.05.2022 – 13:00 až 19:30 | PLNĚ OBSAZEN!
18.05.2022 – 13:00 až 19:00 | PLNĚ OBSAZEN!

30.05.2022 – 07:00 až 19:15 | PLNĚ OBSAZEN!
31.05.2022 – 07:00 až 19:15 | PLNĚ OBSAZEN!

16.06.2022 – 07:00 až 19:15 | PLNĚ OBSAZEN!

27.06.2022 – 07:00 až 19:15 | PLNĚ OBSAZEN!

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Tomáš KOSTKA
+420 553 810 053  |  kostka@ssph.cz

Skip to content