Mechanik strojů a zařízení (L+H)

Obrábění kovů

Tech­no­log výro­by, CNC obrá­běč či ope­rá­tor, mecha­nik seři­zo­vač, vedou­cí výrob­ní lin­ky, kon­struk­tér stro­jů, mis­tr svá­řeč – to je jen zlo­mek nabíd­ky pra­cov­ních míst, kte­rá jsou neob­sa­ze­ná. Na trhu je obrov­ský nedo­sta­tek odbor­ní­ků – stro­ja­řů, a při­tom „stro­ja­ři­na“ je všu­de kolem nás.

Stu­di­um v tom­to matu­rit­ním obo­ru je napros­to uni­kát­ní, pro­to­že v sobě zahr­nu­je tří­le­tý učeb­ní obor Stroj­ní mecha­nik | 23–51‑H/01

V sou­čas­né době je stu­di­um v tom­to obo­ru pod­po­ro­vá­no Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou pro­spě­cho­vé­ho sti­pen­dia.
Můžeš zís­kat až 10.000 Kč za škol­ní rok!

Co budeš umět?

Zvlád­neš sesta­vo­vat, seři­zo­vat, opra­vo­vat a pro­vá­dět ser­vis slo­ži­tých stro­jí­ren­ských výrob­ků. Doká­žeš zís­ká­vat infor­ma­ce z výkre­so­vé, tech­no­lo­gic­ké a ser­vis­ní doku­men­ta­ce, budeš znát funkč­ní prin­ci­py, mate­ri­á­ly a sou­čás­ti, z nichž výrob­ky sestá­va­jí, postu­py jejich mon­tá­ží, způ­so­by určo­vá­ní závad a postu­py jejich oprav. V díl­nách si osvo­jíš zákla­dy ruč­ní­ho a stroj­ní­ho zpra­co­vá­ní kovů a neko­vo­vých mate­ri­á­lů a mon­táž­ních pra­cí, v labo­ra­to­řích doved­nos­ti měře­ní tech­nic­kých veličin.

Uplat­ně­ní najdeš pře­de­vším při mon­tá­žích, exter­ních mon­tá­žích, opra­vách, kon­t­ro­lách a ser­vi­su slo­ži­tých stro­jí­ren­ských výrob­ků. Může s tebe být také letec­ký mecha­nik, mecha­nik čís­li­co­vě říze­ných stro­jů, mon­tér toči­vých stro­jů, mon­tér zámeč­ník. Baví tě stu­di­um? Po matu­ri­tě můžeš pokra­čo­vat na vyso­ké ško­le se stroj­ním zaměřením.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Kva­lit­ních “stro­ja­řů” je v tech­nic­ké pra­xi vždy nedostatek.
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní – dis­po­nu­je­me napří­klad učeb­nou vir­tu­ál­ní­ho svařování.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Během stu­dia můžeš absol­vo­vat zdar­ma základ­ní svá­řeč­ský kurz.
  • Ten­to obor je pod­po­ro­ván Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou stipendia!
  • Na kon­ci 3. roč­ní­ku můžeš absol­vo­vat závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list!
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

Co pro mě znamená obor s označením (L+H)?

Že stu­du­ješ “dva v jed­nom”. Na kon­ci tře­tí­ho roč­ní­ku máš mož­nost slo­žit závě­reč­nou zkouš­ku a zís­kat výuč­ní list v obo­ru Stroj­ní mecha­nik. Na kon­ci čtvr­té­ho roč­ní­ku pak slo­žíš matu­rit­ní zkouš­ku v obo­ru Mecha­nik stro­jů a zaří­ze­ní. Po čtyřech letech stu­dia máš výuč­ní list, matu­rit­ní zkouš­ku a svá­řeč­ský kurz. Tato kom­bi­na­ce je zaměst­na­va­te­li vel­mi vyhledávaná.

Má to něja­ký háček?
Nemá. Stu­du­ješ matu­rit­ní obor i v pří­pa­dě, že závě­reč­nou zkouš­ku vůbec nebu­deš chtít dělat. Vše je na tvém rozhodnutí.

Dva obo­ry najed­nou – není to těž­ší?
Není. Oba obo­ry jsou si nato­lik podob­né, že je prá­vě tato uni­kát­ní mož­nost zís­kat výuč­ní list i matu­rit­ní zkouš­ku možná.

NÁZEV OBORU
Mecha­nik stro­jů a zařízení

KÓD OBORU
23–44‑L/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Mecha­nik stro­jů a zaří­ze­ní (L+H)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s matu­ri­tou a výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouš­ka (3. roč­ník)
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyř­le­té studium

Skip to content