Elektrotechnik pro informační technologie

Programový kód

Žije­me v infor­mač­ní době. Život bez infor­mač­ních sys­té­mů a tech­no­lo­gií si nedo­ve­de­me před­sta­vit. A budouc­nost? Ta bez elektři­ny a s ní spo­je­ných zaří­ze­ní pro zpra­co­vá­ní infor­ma­cí neexistuje.

Elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní s pro­fi­la­cí od 3. roč­ní­ku na infor­mač­ní technologie.

Co budeš umět?

Uplat­ně­ní najdeš pře­váž­ně v tech­nic­kých funk­cích, zejmé­na v pro­vo­zech a služ­bách s výpo­čet­ní tech­ni­kou, např. na pra­cov­ních pozi­cích vývo­jář a tes­ter apli­ka­cí, sprá­va data­bá­zí, správ­ce dato­vých sítí, tech­nik a pro­dej­ce ICT, pro­jek­tant, gra­fik či tvůr­ce webo­vých strá­nek a webo­vých apli­ka­ci. Uplat­ní samo­zřej­mě najdeš také ve sfé­ře živ­nos­ten­ské­ho podnikání.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Infor­mač­ní tech­no­lo­gie “vlád­nou” svě­tu. Díky výu­ce zamě­ře­né na IT zís­káš náskok před ostatními.
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben máme na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní a dále jej vylepšujeme.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš mož­nost zdar­ma vyko­nat zkouš­ku pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elek­tro­tech­ni­ka

KÓD OBORU
26–41‑M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elek­tro­tech­nik pro infor­mač­ní technologie

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyř­le­té studium

Skip to content