Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu

Větrné elektrárny

Evrop­ská unie si sta­no­vi­la do roku 2020 jas­ný cíl – 20% podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů. V sou­čas­né době a v dal­ších letech se podíl ener­gie z obno­vi­tel­ných zdro­jů (vod­ní, větr­né, foto­vol­taic­ké elek­trár­ny a bio­ma­sa) zvy­šu­je. A elek­tro­mo­bi­ly, elek­tro­ko­la a dal­ší “elek­tro-hej­blát­ka”? Ty už jsou běž­nou sou­čás­tí naše­ho života.

Elek­tro­tech­nic­ké vzdě­lá­ní s pro­fi­la­cí od 3. roč­ní­ku na alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elektromobilitu.

Co budeš umět?

Zvlád­neš základ­ní elek­tro­tech­nic­ké výpo­čty, měřit všech­ny elek­tro­tech­nic­ké veli­či­ny, detail­ně poro­zu­míš jed­not­li­vým prin­ci­pům výro­by elek­tric­ké ener­gie. A jeli­kož chce­me zacho­vat pří­ro­du i pro dal­ší gene­ra­ce, zamě­říš se hlav­ně na “čis­tou” výro­bu elek­tric­ké ener­gie. Prak­tic­ky budeš umět navrh­nout, sesta­vit a uvést do pro­vo­zu foto­vol­taic­ký sys­tém, osa­háš si model větr­né elek­trár­ny, pro­nik­neš do tajů zís­ká­vá­ní ener­gie z bio­ma­sy a mno­ho dalšího!

Zají­má tě elek­tro­mo­bi­li­ta, kte­rá v sou­čas­né době zaží­vá boom? Poro­zu­míš růz­ným elek­tric­kým poho­nům a tech­nic­kým pro­střed­kům, kte­ré jsou běž­nou sou­čás­tí elek­tro­mo­bi­lů, elek­tro­kol, kolobě­žek, hover­bo­ar­dů a podobně.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Lid­stvo si začí­ná uvě­do­mo­vat význam eko­lo­gie a ochra­ny kli­ma­tu. Do tech­no­lo­gií na výro­bu “čis­té” elek­tric­ké ener­gie vlá­dy inves­tu­jí nema­lé pení­ze. Bez odbor­ní­ků s tech­nic­ký­mi zna­lost­mi to však nejde!
  • Jsme jedi­ná střed­ní ško­la v širo­kém oko­lí, kte­rá nabí­zí toto uni­kát­ní zaměření!
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní odbor­ných uče­ben máme na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní a dále jej vylep­šu­je­me – vlast­ní­me napří­klad model malé větr­né elek­trár­ny, sadu střeš­ních foto­vol­taic­kých pane­lů s elek­tro­ni­kou a veš­ke­rým pří­slu­šen­stvím atd.
  • Matu­ri­ty se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš mož­nost zdar­ma vyko­nat zkouš­ku pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elek­tro­tech­ni­ka

KÓD OBORU
26–41‑M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elek­tro­tech­nik pro alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elektromobilitu

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Matu­rit­ní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyř­le­té studium

Skip to content