Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky

Elektronický obvod

Elektři­na – to nejsou jenom elek­tric­ké roz­vo­dy. To je také sla­bo­proudá elek­tro­ni­ka, sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ka. Doba si žádá pro­fe­si­o­nál­ní řeše­ní zabez­pe­če­ní obyt­ných i prů­mys­lo­vých objek­tů. Kame­ry a čidla by se však neo­be­šly bez komu­ni­ka­ce s dato­vý­mi roz­vadě­či. A prá­vě pře­dá­vá­ním infor­ma­cí na dál­ku se mimo jiné zabý­vá sdě­lo­va­cí technika.

V sou­čas­né době je stu­di­um v tom­to obo­ru pod­po­ro­vá­no Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou pro­spě­cho­vé­ho sti­pen­dia.
Můžeš zís­kat až 10.000 Kč za škol­ní rok!

Co budeš umět?

Poro­zu­míš funk­cím jed­not­li­vých elek­tro­tech­nic­kých sou­čás­tek i celých elek­tro­nic­kých obvo­dů, nau­číš se navr­ho­vat a vytvá­řet ploš­né spo­je, osa­zo­vat jej sou­část­ka­mi, počí­tat a měřit jed­not­li­vé para­me­t­ry v obvo­du, oži­vit a hle­dat simu­lo­va­né chy­by a co je nej­dů­le­žii­těj­ší — zvlád­neš tyto obvo­dy násled­ně pou­žít v pra­xi. Na našich poly­go­nech si napří­klad vyzkou­šíš prak­tic­ký návrh a sesta­ve­ní zabez­pe­čo­va­cí­ho zaří­ze­ní (alarm) a mno­ho dal­ší­ho. Ve tře­tím roč­ní­ku tě čeká odbor­ná pra­xe ve sku­teč­né fir­mě. Naši­mi part­ne­ry jsou fir­my zvuč­ných jmen jako Pega­t­ron, KES, ABB a dal­ší. Pokud budeš šikov­ný, může se klid­ně stát, že o tebe pro­je­ví zájem po absol­vo­vá­ní stu­dia na naší škole.

Uplat­ně­ní najdeš na mno­ha pra­cov­ních pozi­cích, např. elek­tri­kář sla­bo­proudých a zabez­pe­čo­va­cích zaří­ze­ní, opra­vář elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní, ser­vis­ní tech­nik, doda­va­tel a mon­tér zabez­pe­čo­va­cích a spe­ci­a­li­zo­va­ných zaří­ze­ní, pro­dej­ce mobil­ních komu­ni­kač­ních zaří­ze­ní, apod. Chceš být v prá­ci svým pánem? Vrh­ni se na ces­tu pod­ni­ká­ní. O zákaz­ní­ky nebu­deš mít nou­zi. Po ukon­če­ní stu­dia však můžeš pokra­čo­vat v nástav­bo­vém stu­diu na naší ško­le, kte­ré je zamě­ře­no na sil­no­prou­dou elek­tro­tech­ni­ku. Zís­káš tak nejen matu­rit­ní vysvěd­če­ní, ale sta­neš se vše­stran­ným elek­tri­ká­řem (sla­bo­proud i silnoproud)!

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Zamě­řu­je­me se na aktu­ál­ní téma­ta — mobil­ní tech­no­lo­gie, zabez­pe­čo­va­cí zaří­ze­ní, elek­tro­ni­ka a digi­tál­ní technika.
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrovní.
  • Závě­reč­né zkouš­ky se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš mož­nost zdar­ma vyko­nat zkouš­ku pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Ten­to obor je pod­po­ro­ván Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou stipendia!
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elek­tro­me­cha­nik pro zaří­ze­ní a přístroje

KÓD OBORU
26–52‑H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elek­tro­me­cha­nik sdě­lo­va­cí a zabez­pe­čo­va­cí techniky

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tří­le­té studium

Skip to content