Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

Elektrický rozvaděč

Kam se podí­vá­me, tam se něco sta­ví, při­sta­vu­je a rekon­stru­u­je. Sami si doká­že­me nale­pit kach­lič­ky, vymě­nit těs­ně­ní, vyma­lo­vat. Sami zvlád­ne­me všech­no – až na jedi­né. Elek­tro­in­sta­la­ce musí vždyc­ky dělat elek­tri­kář, od elek­tro­mě­ru až po zásuv­ku a svítidla.

V sou­čas­né době je stu­di­um v tom­to obo­ru pod­po­ro­vá­no Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou pro­spě­cho­vé­ho sti­pen­dia.
Můžeš zís­kat až 10.000 Kč za škol­ní rok!

Co budeš umět?

Prak­tic­ky zvlád­neš návrh, insta­la­ci, údrž­bu, opra­vu a kon­t­ro­lu elek­tric­kých roz­vo­dů a elek­tric­kých zaří­ze­ní. Cizí ti nebu­de ani měře­ní elek­tric­kých veli­čin a para­me­t­rů v elek­tric­ké roz­vod­né síti, na elek­tric­kých spo­tře­bi­čích, elek­tric­kých stro­jích a pří­stro­jích. Ve tře­tím roč­ní­ku tě čeká odbor­ná pra­xe ve sku­teč­né fir­mě. Naši­mi part­ne­ry jsou fir­my zvuč­ných jmen jako Pega­t­ron, KES, ABB a dal­ší. Pokud budeš šikov­ný, může se klid­ně stát, že o tebe pro­je­ví zájem po absol­vo­vá­ní stu­dia na naší škole.

Uplat­ní najdeš na mno­ha pra­cov­ních pozi­cích, např. pro­voz­ní elek­tri­kář, elek­tri­kář zabez­pe­čo­va­cích zaří­ze­ní, elek­tro­mon­tér, sta­veb­ní elek­tri­kář, opra­vář elek­tric­kých spo­tře­bi­čů, elek­tro­tech­nik-údrž­bář ve výrob­ních i nevý­rob­ních orga­ni­za­cích (prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, obchod­ní domy, nemoc­ni­ce, apod.). Uplat­níš se též ve sfé­ře živ­nos­ten­ské­ho pod­ni­ká­ní. Po ukon­če­ní stu­dia máš mož­nost pokra­čo­vat v nástav­bo­vém stu­diu na naší škole.

Proč jej studovat právě na naší škole?

  • Jeli­kož elek­tric­ké roz­vo­dy a spo­tře­bi­če jsou nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta, bez kva­lit­ních elek­tri­ká­řů se pros­tě neobejdeme.
  • Naši uči­te­lé odbor­ných před­mě­tů neu­stá­le sle­du­jí moder­ní tren­dy a pro­mí­ta­jí je do výuky.
  • Vyba­ve­ní našich odbor­ných uče­ben je na vyso­ké tech­nic­ké úrov­ní – dis­po­nu­je­me napří­klad tzv. inte­li­gent­ním domem, kde si vše prak­tic­ky natrénuješ.
  • Závě­reč­né zkouš­ky se bát nemu­síš – s námi ji zvlád­neš bez pro­blé­mů. Sta­čí jen chtít se vzdělávat.
  • Vzdě­lá­vá­ní nepro­bí­há jen v lavi­cích – vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti načer­páš také na růz­ných exkur­zích, bese­dách, sou­tě­žích atd.
  • Po absol­vo­vá­ní stu­dia máš mož­nost zdar­ma vyko­nat zkouš­ku pod­le vyhláš­ky č. 50/​1978 Sb.
  • Ten­to obor je pod­po­ro­ván Morav­sko­slez­ským kra­jem for­mou stipendia!
  • Škol­né u nás urči­tě pla­tit nebudeš!

NÁZEV OBORU
Elek­tri­kář-sil­no­proud

KÓD OBORU
26–51‑H/02

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Elek­tro­me­cha­nik domov­ních a prů­mys­lo­vých instalací

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závě­reč­ná zkouška

DÉLKA STUDIA
Tří­le­té studium

Skip to content