Pomáhali jsme v přírodní rezervaci Mionší

od | 06. 11. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

V rám­ci eko­lo­gic­ké­ho poby­tu v pří­ro­dě, kte­rý pro­bě­hl v prv­ních dvou říj­no­vých týd­nech v obci Hor­ní Lom­ná, a v rám­ci akti­vit EVVO na naší ško­le pomoh­li naši žáci s pod­zim­ní­mi pra­ce­mi v Národ­ní pří­rod­ní rezer­va­ci Mionší.

Jsme rádi, že jsme moh­li pomo­ci, i když už samot­ná ces­ta „po svých“ do ono­ho pra­le­sa byla pro někte­ré mimo­řád­ně vysi­lu­jí­cím poči­nem. Ale ale­spoň se moh­li ces­tou neces­tou poko­chat pří­rod­ní­mi krá­sa­mi, vyslech­nout cvr­li­ká­ní ptac­tva a nasát něco čer­stvé­ho vzduchu.

Příš­tě pomů­že­me zase.

Mgr. Simo­na D. Sudacká

P. S. I pan inspek­tor ochra­ny pří­ro­dy Ing. Lan­ger nás pochvá­lil – viz níže.


Váže­ný pane ředi­te­li,
12. říj­na žáci tří­dy El 2., ME 2. a SM 2. Vaší ško­ly pomoh­li s ochra­nou jed­né z nej­cen­něj­ších loka­lit v Bes­ky­dech — Národ­ní pří­rod­ní rezer­va­cí Mion­ší. Ve spo­lu­prá­ci se sprá­vou Chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti Bes­ky­dy a pod zášti­tou stát­ní­ho pod­ni­ku Lesy Čes­ké repub­li­ky vyhra­ba­li a ze vzác­né hor­ské lou­ky odtáh­li pose­če­nou trá­vu, čímž je umož­něn růst vzác­ných a chrá­ně­ných dru­hů rost­lin i v příš­tím roce. Za jejich pra­cov­ní nasa­ze­ní a kva­li­tu prá­ce jim a Vaší ško­le veli­ce děku­je­me. Rádi bude­me s Vaší ško­lou na ochra­ně pří­ro­dy spo­lu­pra­co­vat i v příš­tích letech.

S pozdra­vem Lesu zdar!

Ing. Vác­lav Lan­ger
Inspek­tor ochra­ny přírody

Oblast­ní ředi­tel­ství sever­ní Mora­va
Lesy Čes­ké repub­li­ky, s. p.


5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content