Zúčastnili jsme se vzdělávací akce o vodíku v oblasti Dolní Vítkovice

od | 03. 11. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Dol­ní Vít­ko­vi­ce roz­běh­ly ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou Cylin­ders Hol­ding, a to nejen v reak­ci na sou­čas­nou ener­ge­tic­kou kri­zi v Evro­pě, spe­ci­ál­ní vzdě­lá­vá­ní o vodí­ku a jeho vyu­ži­tí v budou­cím živo­tě lidí. Obsa­hem i způ­so­bem výu­ky je „vodí­ko­vé vzdě­lá­vá­ní“ v Ost­ra­vě prv­ní své­ho dru­hu u nás. Podí­lí se na něm lídři v obo­ru. Prv­ní dva celo­den­ní pro­gra­my už do začát­ku toho­to týd­ne v Dol­ních Vít­ko­vi­cích absol­vo­va­lo více než 30 lidí z pod­ni­ko­vé sféry.

A pro­to­že nabí­zí­me obor Elek­tro­tech­nik pro alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie a elek­tro­mo­bi­li­tu, stá­le se musí­me vzdě­lá­vat i my…
Elek­tro­tech­nic­ké trio ⚡💡🔌 Navrá­ti­lo­vá, Pau­ček, Daňhel v čele s vedou­cím výpra­vy panem ředi­te­lem dnes vyra­zi­li za novin­ka­mi, pro­je­li se v při­bli­žo­va­dle na vodí­ko­vý pohon 🚗, udě­la­li si něja­ké poku­sy… 🧪🧫💥 a urči­tě něco zají­ma­vé­ho přivezli.

5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content