25. 10. 2022 – Projektový den (Readycon Česko 2022)

od | 24. 10. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

On-line Konference o budoucnosti trhu práce a trendech ve vybraných oborech

Cílem vysí­lá­ní READYCON je poskyt­nout stře­do­ško­lá­kům pře­hled o aktu­ál­ních tren­dech na trhu prá­ce, nastí­nit mož­né scé­ná­ře vývo­je budouc­nos­ti, a tím jim zajis­tit dosta­tek infor­ma­cí, kte­ré je pove­dou k lep­ším roz­hod­nu­tím a k pod­ni­ká­ní kro­ků, kte­ré jim pomo­hou najít uplat­ně­ní v rych­le se mění­cím pra­cov­ním prostředí.

Celá udá­lost pro­bí­há pro­střed­nic­tvím onli­ne vysí­lá­ní, kte­ré se pro­mí­tá pomo­cí data­pro­jek­to­ru pří­mo ve tří­dách střed­ních škol.

Program akce

8.00–9.10 hod.
pořad o budouc­nos­ti trhu práce

9.10–10.15 hod.
odbor­ný pořad*

10.15–10.30 hod.
pořad o doved­nos­tech pro 21. století

Odborné pořady

Tren­dy v elektrotechnice
spo­le­čen­ský sál SŠ
MZE 4.–ME, ME 4., EP 2., ET 4.–OZ, ET 3.–OZ

učeb­na č. 6
EL 3.

Tren­dy ve strojírenství
učeb­na č. 12
MZE 4.–MZ 4., SM 3.

Tren­dy v infor­mač­ních technologiích
učeb­na č. 9
ET 4.–IT, ET 3.–IT

5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content