Havířovská polytechnika se stává vzorovou střední školou zaměřenou na technické obory

od | 21. 09. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Logo MsKMoravskoslezský kraj

Haví­řov­ská poly­tech­ni­ka se stá­vá vzo­ro­vou střed­ní ško­lou zamě­ře­nou na tech­nic­ké obo­ry. Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark má dokon­če­nou rekon­struk­ci učeb­ny fyzi­ky, che­mie a eko­lo­gie, tedy pří­ro­do­věd­ných obo­rů. Ško­la má také novou stro­jov­nu a zmo­der­ni­zo­va­nou sva­řov­nu, klem­pír­nu, dokon­ču­je vybu­do­vá­ní učeb­ny robo­ti­ky a automatizace.

Slav­nost­ní­ho zahá­je­ní výu­ky v moder­ni­zo­va­ných učeb­nách se dnes zúčast­nil i náměs­tek hejtma­na Sta­ni­slav Fol­war­cz­ny. Rekon­struk­ce se usku­teč­ni­la díky evrop­ským penězům.

OKAP není okap

Ofi­ci­ál­ní zdroj: FB Morav­sko­slez­ský kraj

5 4 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content