Navštívili jsme ZOO Ostrava

od | 08. 09. 2022 | Akce školy | 0 komentářů

Žáci tří­dy ET 2. navští­vi­li ve čtvr­tek 8. 9. 2022 ZOO Ost­ra­va. A neby­la to jen tak něja­ká oby­čej­ná návště­va. Nej­pr­ve nás vel­mi pří­jem­ná lek­tor­ka sezná­mi­la s his­to­rií samot­né ZOO, dozvě­dě­li jsme se spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí o samot­né ost­rav­ské ZOO, nákla­dech na pro­voz, či ohro­že­ných dru­zích zví­řat a jejich ochra­ně. Zku­si­li jsme si také vypl­nit malý kvíz, kdy odpo­vě­di se skrý­va­ly v pro­sto­rách zoo­lo­lo­gic­ké zahrady.

A to nelep­ší nako­nec — pus­ti­li nás pří­mo do vnitř­ní­ho výbě­hu slo­nů. Samo­zřej­mě slo­ni si v té chví­li uží­va­li ven­kov­ní­ho slu­níč­ka. 😀 Vědě­li jste napří­lad, že dospě­lý slon váží kolem 5 tun a slo­ni­ce 4 tuny? Že žijí oddě­le­ně kro­mě doby páře­ní (což je, dle mého názo­ru, smut­né)? Že během dne doká­ží vypít kolem 200 lit­rů vody? A po váže­ní na slo­ní váze už víme, že téměř celá ET 2. váží kolem 1,6 tuny. Nut­no dodat, že všich­ni jsme se na tu váhu bohu­žel nevešli 🙂

Vel­mi děku­je­me lek­tor­ce ZOO Ost­ra­va za výklad nabi­tý zají­ma­vý­mi informacemi.

Pavel Chmiel
tříd­ní uči­tel ET 2.

Logo projektu OKAP I.
5 1 Hla­so­vat
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content