Webová a mobilní aplikace Bakaláři je opět v provozu!

od | 21. 07. 2022 | Aktuality | 0 komentářů

Váže­ní rodi­če, žáci a kolegové,
v tom­to týd­nu pro­běh­la úspěš­ně migra­ce dat z naše­ho lokál­ní­ho ser­ve­ru Baka­lá­ři do clou­du Baka­lá­ři. Vaše při­hla­šo­va­cí úda­je zůsta­ly nezmě­ně­ny, jen si, pro­sím, oprav­te adre­su ve vašem webo­vém pro­hlí­že­či na:

ssph​.baka​la​ri​.cz

Stej­ně fun­gu­je také apli­ka­ce ve vašem mobil­ním tele­fo­nu. Odstraň­te sta­rý účet, klik­ně­te na tla­čít­ko hle­dat ško­lu, vyber­te “Střed­ní ško­la poly­tech­nic­ká, Haví­řov-Šum­bark, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce” a násled­ně vlož­te své při­hla­šo­va­cí údaje.

5 5 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content