Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

od | 10. 10. 2021 | Aktuality | 1 komentář

Od 1. září 2021 jsme se zapo­ji­li do pro­jek­tu MŠMT Pokus­né ově­řo­vá­ní obsa­hu, metod a orga­ni­za­ce kom­bi­no­va­né­ho vzdě­lá­vá­ní v základ­ních a střed­ních ško­lách.

Do pro­jek­tu jsme se při­hlá­si­li s obo­rem Elek­tro­tech­ni­ka už v loň­ském škol­ním roce, ale uza­vře­ní škol z důvo­du COVID nám zha­ti­lo plá­ny a napl­no jsme moh­li začít až v letoš­ním škol­ním roce – se tří­dou ET 3.

V pra­xi to zna­me­ná, že žáci této tří­dy se kaž­dou stře­du vzdě­lá­va­jí distanč­ně a ostat­ní dny v týd­nu jsou ve ško­le a vzdě­lá­va­jí se pre­zenč­ně. V prů­bě­hu „doby covi­do­vé“ jsme měli spous­tu času vyzkou­šet a nacvi­čit si růz­né způ­so­by vzdě­lá­vá­ní na dál­ku, vyu­ží­va­li jsme pro­stře­dí MS Teams, kte­ré je vel­mi uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé, tak­že neby­lo divu, že jsme zís­ka­li od všech žáků i rodi­čů sou­hlas do toho­to pro­jek­tu vstoupit.

A co si od něj sli­bu­je­me? Vět­ší barev­nost výu­ky, roz­ší­ře­ní mož­nos­tí vyu­ži­tí vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí tam, kde to pre­zenč­ní for­ma neu­mož­ňu­je nebo umož­ňu­je jen ome­ze­ně, vět­ší moti­va­ci žáků k samot­né­mu vzdě­lá­vá­ní a roz­ví­je­ní zod­po­věd­nos­ti, samo­stat­nos­ti a digi­tál­ních kom­pe­ten­cí všech zúčastněných.

Mgr. Simo­na D. Sudacká
zástup­ky­ně ředitele

5 4 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Naty Knor
před 11 měsíců

Zvláš­tě pro děti se spec. potře­ba­mi by to bylo super!!!!

Skip to content