Cena hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2019

od | 10. 09. 2020 | Aktuality | 0 komentářů

Hejtman Morav­sko­slez­ské­ho kra­je spo­lu s Radou kva­li­ty ČR kaž­do­roč­ně vyhla­šu­jí “Ceny hejtma­na kra­je za spo­le­čen­skou odpo­věd­nost”. Cílem sou­tě­že je oce­nit fir­my, orga­ni­za­ce veřej­né­ho sek­to­ru a obce, kte­ré jsou aktiv­ní v Morav­sko­slez­ském kra­ji na poli spo­le­čen­ské odpovědnosti.

Sou­těž je roz­dě­le­na do něko­li­ka kate­go­rií, naše ško­la se našla v té s názvem Orga­ni­za­ce veřej­né­ho sek­to­ru nad 50 zaměst­nan­ců.

Ve stře­du 9. září 2020 byly v Brick Hou­se v Dol­ních Vít­ko­vi­cích ceny pří­mo z rukou hejtma­na Morav­sko­slez­ské­ho kra­je Ivo Von­d­rá­ka udě­lo­vá­ny. A jaké bylo naše pře­kva­pe­ní, nut­no dodat, že mimo­řád­ně pří­jem­né, když jsme byli vyzvá­ni na pódi­um a pře­vza­li cenu za 1. mís­to!

Na 2. mís­tě se usa­dil Domov seni­o­rů Lud­mi­la a 3. mís­to obsa­di­lo San­té Haví­řov, cen­t­rum ambu­lant­ních a poby­to­vých soci­ál­ních služeb.

Více z udě­lo­vá­ní Cen hejtma­na si může­te pře­číst v člán­ku “Osob­nos­tí kra­je se sta­la zakla­da­tel­ka legen­dár­ní­ho sbo­ru Per­mo­ník”.

Na toto oce­ně­ní jsme nesmír­ně hrdí a děku­je­me všem, kte­ří s námi spo­lu­pra­cu­jí a naši ško­lu v tom úsi­lí být „občan­sky odpo­věd­ní“ podporují.

Vede­ní školy

5 4 Hla­sy
Hod­no­ce­ní

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Skip to content